Framside/Politikk/Regionalt samarbeid

Regionrådet

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Politisk samarbeid

Regionrådet er eit politisk organ som skal fremje regionen sine interesser gjennom å: * legge til rette for næringsutvikling. Det skal leggjast særleg vekt på arbeidet for å gjera regionen attraktiv for nyetableringar, og å vidareutvikle eksisterande næringsliv. * drive politisk interessearbeid for i størst mogleg grad å påverka fylkeskommunale og statlige styresmakter i distriktspolitiske spørsmål. * arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for innbyggjarane i regionen. * arbeide for å profilere regionen som ein god tilflyttarregion.

Samansetting

Regionrådet er sett saman av tre medlemmer frå kvar kommune, og to frå Oppland fylkeskommune. Representantene frå kommunen er ordførar og ein frå kommunestyret. Representantene fra fylkeskommunen og fylkesmannen har tale- og forslagsrett. Begge kjønn skal være representerte, både frå kommunane og frå fylkeskommunen.

Arbeidsutvalet

Regionrådet sitt arbeidsutval består av ordførarane i dei seks kommunane, med varaordførarane som personlege vararepresentantar. Ein representant frå rådmannsutvalet har møte- og talerett. I følge samarbeidsavtalen kan arbeidsutvalet avgjere saker av "ikkje prinsipiell regionalpolitisk karakter".

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut