Framside»Planar»Regulering av Tesse
Skjermbilde 2016-10-31 kl

Høyring av søknad om endring i manøvreringsreglement for Tesse

31. oktober 2016

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)  søkjer om å endre dato for oppfylling av Tessemagasinet til kote 850,92 fra 1. juli til 10. juli. Bakgrunnen for søknaden er at GLB meiner dagens føresegner ikke er tilpassa tilsiget frå snøsmeltinga i nedbørfeltet. GLB meiner at ei forskyving av fyllingskravet med ti dagar vil vere betre tilpassa tilsiget og redusere produksjonstapet, utan å ha nemnande negative konsekvensar for natur og miljø. 

 

Det er NVE som har sendt søknaden på høyring, høyringsfrista er sett til 15.02.2017. Søknaden er  tilgjengelige på NVEs internettside: www.nve.no/konsesjoner. Utskrift av søknaden er tilgjengeleg på Servicetorget på kommunehuset. 

Løyve til kraftutbygging i Smådøla

09. november 2012
AS Eidefoss har i dag fått løyve til å utnytte fallet i Smådøla for bygging av Smådøla kraftverk. Smådøla har utløp i innsjøen Tesse i Lom kommune. Årleg produksjon er rekna til nær 47 GWh etter pålagt minstevassføring.