Framside/Tenester til deg/Helse og rehabilitering/Samhandlingsreformen

Avtalar i samband med samhandlingsreforma

Samhandlingsreforma tro i kraft 1. januar 2012. Som eit ledd i den omstillingsprosessen kommunane og helseføretaka no har gått inn i har samarbeidsavtalar vorte utarbeidd og seinare vedteke av styra og kommunestyra hjå dei respektive partane. Samarbeidsavtalane utgjer ramane og grunnlaget for samhandlinga mellom dei kommunale helse- og omsorgstenestene og Helse Sør-Øst HF i vårt høve. Der sjukehus tilhøyrande anna helseføretak er samhandlingspart, er avtala Lom kommune har med Sykehuset Innlandet HF gjeldande. Samarbeidsavtalane er vedtekne av kommunestyret i Lom kommune, og det er lenker til avtalane i slutten av denne artikkelen.

Samhandlingsreforma sitt føremål

Reforma sitt føremål er større satsing på helsefremmande og førebyggande tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetenesta. For å nå målet skal:

  • dei kommunale helse- og omsorgstenestene vidareutviklast
  • spesialisthelsetenesta skal ”spissast”
  • pasientane og brukarar skal få betre koordinerte og samanhengande helse- og omsorgstenester
  • rett behandling, på rett nivå, til rett tid
  • styrke dei kommunale tiltaka før og etter behandling i spesialisthelsetenesta.

De viktigaste verkemidla er omlegging av finansieringsordninga, nytt lovverk og lovfesta samarbeidsavtaler mellom helseføretak og kommunane, her Lom kommunen og Sykehuset Innlandet HF (SI).

Nye lover og forskrifter

Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) tro i kraft frå 01.01.2012 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) tro i kraft frå 01.01.2012

Nasjonal helse- og omsorgsplan

De nye lovene fører til endringar i ei rekkje andre lover og forskrifter, m.a. i Lov om spesialisthelsetjeneste,Lov om pasient- og brukerrettigheter, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak.

Lovkrav om samarbeidsavtaler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester bestemmer at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseføretaket. Helse Sør-Øst RHF har delegert til Sykehuset Innlandet HF (SI) å inngå avtaler med kommunane i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindande, og det er kvar kommune som vil være avtalepart overfor SI. Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 stiller eit minimumskrav til kva ei avtale mellom partane skal innehalde. For fire av desse områda skal avtale væra inngått innan 31.01.12, og for de 7 øvrige innan 01.07.12. Alle avtalane er no vedteke i kommunestyret og er gjeldande rett for dei områda dei regulerar i vår samhandling med SI.

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut