Framside/Tenester til deg/Vatn, avlaup, renovasjon/Slamtøming/Serviceerklæring

Slamtøming

 • Dette kan du vente av oss

  • Tenesta blir på vegne av kommunen utført av privat septikrenovatør.
  • Det blir utført tøming av slamavskiljar kart 2. år og tette tankar kvart år for bustader og fritidshus.
  • Ekstra tøming kan bestillast ut frå behov.
  • Tøming av anlegg for bedrifter blir utført etter bestilling.
 • Saksbehandlingstid

  • Normal saksbehandlingstid for søknad om utsleppsløyve, innan 3 veker frå motteke søknad.
 • Dette ventar vi av deg

  • God tilgjenge til avlaupsanlegget for slamtøming, med køyresterkt underlag for tung bil.
Tips ein ven Skriv ut