Søknadsfristar for kommunale midlar til landbruket og spesielle miljøtilskot i jordbruket (SMIL)

Kommunale tilskot til landbruk
Søknadsfrist 15. mai 2014
Ta kontakt med landbrukskontoret for meir informasjon.

Eksempel på tiltak:
-
Ombygging/utviding av driftsbygning
- Overtaking/kjøp av gardsbruk
-
Nydyrking og beiterydding
-
Vatningsanlegg og landbruksveg
Planting, fornying m.m. innan skogbruk


Spesielle miljøtilskot i jordbruket (SMIL)
Søknadsfrist: 1.juni 2014
Bruk skjema nr. 430 på www.slf.dep.no eller ta kontakt med landbrukskontoret.

Eksempel på tiltak:
-
Restaurering av freda og verneverdige bygningar
-
Restaurering av kulturminne, t.d. vassveg
-
Gjerding og rydding av gamal beitemark
-
Stirydding
-
Tiltak for å hindre forureining

Den som eig landbrukseigedom, driv landbrukseigedom og har tillatelse frå eigaren, lag og organisasjonar kan søkje.

Landbrukskontoret i Lom

 

 

Tips ein ven Skriv ut