Framside/Administrasjon/Miljø, teknisk, næring

Utlysing av leigekjøringsløyve for snøskuter i Lom kommune

Løyve for leigekjøring med snøskuter i Lom kommune blir med dette lyst ut for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 for følgjande område:

  1. Bøverdalen
  2. Meadalen – Soleggen - Sålell
  3. Nordsetrene - Tesseområdet
  4. Liafjellet - Finndalen
  5. Frå Skjåk grense til Honnsjoen - Finndalen
  6. Eventuelt reserveløyve for heile/deler av kommunen (om fast kjørar ikkje er ledig)

Områdeinndelinga kan bli justert når avtale blir inngått.

Løyva gjeld ervervsmessig leigekjøring, m.a. varetransport mellom bilveg og private hytter, og andre transportformål heimla i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §5 a). Leigekjøringsløyve gitt for perioden 2013-2016 gjeld til nye løyver er tildelt.

Løyve for leigekjøring blir gjeve av formannskapet. Søknad om leigekjøringsløyve skal sendast Lom kommune seinast 16.01.2017. For meir informasjon og for søknadsskjema kontakt Sander Sælthun på tlf. 47 46 32 18 eller e-post: sander.saelthun@lom.kommune.no.

Tips ein ven Skriv ut