Framside/Tenester til deg/Vatn, avlaup, renovasjon/Vassforsyning

Vassforsyning

Vassforsyning frå kommunale vassverk for Fossbergom, Garmo, Galdesand, Leirmo og Hamrom.

 

Døme på gebyr for vatn og avlaup

Kategori Vatn Avlaup
Bustad 1-124 m2 3 462,50 4 842,50
Bustad 125-149 m2 3 888,75 5 411,25
Fritidshus 1-124 m2 2 186,25 3 133,75
Næringseigedom forbruk 150 m3 4 313,75 5 981,25
Næringseigedom forbruk 1 100 m3 25 770,00 35 311,25
Fyrste gongs tilknyting 2 500 2 500
Kostnad pr. m3 18,31 24,58
 • Målgruppe for tenesta

  • Husstandar, bedrifter og institusjonar innanfor forsyningsområda.
 • Slik får du tenesta

  • Søknad om abonnement skal skje gjennom røyrleggjarføretak godkjent med ansvarsrett.
  • Kontakt teknisk avdeling fo rnærare informasjon.
 • Søknadsfrist

  • Det er fortløpande handsaming av søknad om abonnement.
 • Skjema og dokument

  • Søknadsskjema om sanitærabonnement.
 • Kontakt

  • Teknisk kontor ved Terje Hoel, Midtgard, 2686 Lom
 • Kontakt e-post

  • terje.hoel@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • teknisk vakt 971 53 580
 • Lovgrunnlag

  • Forskrift om vannforsyning og drikkevann, Drikkevannsforskriften (av 04.12.2001)
  • Lov om kommunale vass- og avlaupsgebyr i Lom kommune (av 27.09.2002).
  • Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup (Administrative og Tekniske bestemmelsar)
 • Rett til å klage

  • Svikt i vasstilførsel eller andre uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.
  • Utanom normalarbeidstida kan vaktsentralen kontaktast (tlf. 61219100) for å bli oversatt til teknisk vakt.
Tips ein ven Skriv ut