Spesielle miljøtiltak i Landbruket – SMIL-midlar

Klikk for stort bildeNetoFormålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket, utover det som er forventa gjennom vanleg landbruksdrift.

Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Det kan søkjast tilskot til:

Kulturlandskapstiltak
Planleggings- og tilretteleggingstiltak
Forureiningstiltak

Kven kan søkje?

  • Tilskot kan innvilgast til føretak der det er ein tilskotsberettiga produksjon på landbrukseigedomen, og som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Så lenge desse vilkåra er oppfylt, er det ikkje noko krav at søkjar, eller leigetakar i dei tilfelle eigar har leigd bort arealet, mottek produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket.
  • Søkjar må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som føretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfald, areal med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betyding skal være kartfesta og skildra.
  • Tiltak skal ikkje vere starta opp før tilskot blir innvilga.


Søknadsfristen for SMIL- midlane er 1. juni kvart år.

Om det er att midlar seinare på året, kan det komme ny utlysing på hausten.

 

Meir om SMIL-ordninga finn du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Søknadar skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn

Kontakt: Kari Hånsnar e-post: kari.hansnar@skjaak.kommune.no Tlf 99162602

Kontakt

Kari Hånsnar
Landbruk og kultur
Mobil 991 62 602