Høyringar og kunngjeringar

 

 Kommuneplanens arealdel for Lom 2021-2030 ligg ute på offentleg høyring fram til 9. september. 

Kommunestyret i Lom godkjente i sak 2021/15 reguleringsendring for Galdhøpiggen klatrepark.

 

I samsvar med plan- og bygningslova, §12-8, blir det varsla om at Lom kommune startar opp arbeidet med reguleringsplanarbeid for Loar skule.

Rundkjøringa på Bergom i Mai LJOS

Lom kommune har lagt ut eigedomskatteliste for 2021 til ettersyn i Servicetorget. Klagefrist er 6 veker frå i dag, 15. februar. 

Kommunestyret i Lom vedtok 24.11.2020, sak 52/2020, med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 ny kommunedelplan for Fossbergom.

Kommunestyremøte 24.11.2020 kl 17:00

Møtet vil føregå via skype. Sakliste finn du her.

I samband med vurdering av om det skal vere fire- eller femdagars skuleveke for 1. og 2.klasse så har administrasjonen utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag som er sendt som høyringsnotat til aktuelle høyringsinstansar. Den som vil lese det som står i notatet, finn det i lenka under. Målet er politisk vedtak før jul.

Høyringsnotat fire- eller femdagars skuleveke (PDF, 509 kB)  

Kommunestyremøte 08.09.2020 kl 16:00 i Utgard

Formålet med anskaffinga er å inngå rammeavtale for kjøp av inkontinensprodukt. Med inkontinensprodukt meinast det eksempelvis: Bleier, kladder, bind, truser for fiksering av bleier og bind og underlag/beskyttelse til senger osv. Rammeavtala skal dekke oppdragsgjevars løpande behov for slike produkt. 

Meir informasjon på Doffin.no

 

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00