Høyringar og kunngjeringar

 

Handlings- og økonomiplanen for 2023-2026 er lagt ut til offentleg ettersyn, med høyringsfrist 9. desember 2022. 

Kommunestyret i Lom vedtok 24.11.2020, sak 52/2020, med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 ny kommunedelplan for Fossbergom.

Kommunestyremøte 24.11.2020 kl 17:00

Møtet vil føregå via skype. Sakliste finn du her.

I samband med vurdering av om det skal vere fire- eller femdagars skuleveke for 1. og 2.klasse så har administrasjonen utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag som er sendt som høyringsnotat til aktuelle høyringsinstansar. Den som vil lese det som står i notatet, finn det i lenka under. Målet er politisk vedtak før jul.

Høyringsnotat fire- eller femdagars skuleveke (PDF, 509 kB)  

Kommunestyremøte 08.09.2020 kl 16:00 i Utgard

Formålet med anskaffinga er å inngå rammeavtale for kjøp av inkontinensprodukt. Med inkontinensprodukt meinast det eksempelvis: Bleier, kladder, bind, truser for fiksering av bleier og bind og underlag/beskyttelse til senger osv. Rammeavtala skal dekke oppdragsgjevars løpande behov for slike produkt. 

Meir informasjon på Doffin.no

 

Kommunestyremøte 26.05.2020 kl 17:00 i Utgard fleirbrukshus

 

 

 

Med heimel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981 har formannskapet i Lom lagt fram forslag til kommunal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Kommunestyremøte 17.12.2019 kl 14:00

Kommunestyresalen Midtgard kl 11:00

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00