Høyringar og kunngjeringar

 

Kommunestyremøte 08.09.2020 kl 16:00 i Utgard

Formålet med anskaffinga er å inngå rammeavtale for kjøp av inkontinensprodukt. Med inkontinensprodukt meinast det eksempelvis: Bleier, kladder, bind, truser for fiksering av bleier og bind og underlag/beskyttelse til senger osv. Rammeavtala skal dekke oppdragsgjevars løpande behov for slike produkt. 

Meir informasjon på Doffin.no

 

Kommunestyremøte 26.05.2020 kl 17:00 i Utgard fleirbrukshus

 

 

 

Med heimel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981 har formannskapet i Lom lagt fram forslag til kommunal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Kommunestyremøte 17.12.2019 kl 14:00

Kommunestyresalen Midtgard kl 11:00

Kommunestyresalen Midtgard kl 17:00

Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00

Kommuneplanens arealdel er styringsdokumentet for arealbruken i kommunen, og for seinare detaljplanlegging (reguleringsplanar). Gjeldande arealdel for Lom kommune er frå 2003.

Rundkjøringa på Bergom i mai

Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Du finn og dokumenta nedanfor.

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00