Høyringar og kunngjeringar

 

Kommunestyremøte 26.05.2020 kl 17:00 i Utgard fleirbrukshus

 

 

 

Med heimel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981 har formannskapet i Lom lagt fram forslag til kommunal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Kommunestyremøte 17.12.2019 kl 14:00

Kommunestyresalen Midtgard kl 11:00

Kommunestyresalen Midtgard kl 17:00

Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00

Kommuneplanens arealdel er styringsdokumentet for arealbruken i kommunen, og for seinare detaljplanlegging (reguleringsplanar). Gjeldande arealdel for Lom kommune er frå 2003.

Rundkjøringa på Bergom i mai

Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Du finn og dokumenta nedanfor.

Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00

Sklia i Loar barnehage

Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune frå 20.august 2019 for barnehageåret 2019/2020:

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00