Høyringar og kunngjeringar

 

Kommunestyremøte 17.12.2019 kl 14:00

Kommunestyresalen Midtgard kl 11:00

Kommunestyresalen Midtgard kl 17:00

Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00

Kommuneplanens arealdel er styringsdokumentet for arealbruken i kommunen, og for seinare detaljplanlegging (reguleringsplanar). Gjeldande arealdel for Lom kommune er frå 2003.

Rundkjøringa på Bergom i mai

Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Du finn og dokumenta nedanfor.

Kommunestyresalen Midtgard, kl 12.00

Sklia i Loar barnehage

Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune frå 20.august 2019 for barnehageåret 2019/2020:

Kartverket har sendt på høyring namnesak som gjeld ei rekkje stadnamn kring Smørstabbrean m.fl. i Lom kommune samt skrivemåte av desse. Det gjeld mellom anna namnevalet, plassering  og skrivemåten for fylgjande namn:  Smørstabbtindan/Smørstabban,  Vesle Smørstabbtind/Kniven og  Sauen/Killingen/Tortind (en). Kartverket reiser dessutan full namnesak for naturnamn som inneheld  -brean/ -breen. Høyringa omfattar og ein del andre stadnamn rundt omkring i kommunen der det trengs avklaring av skrivemåten. I alt inneheld listene som følgjar saka 123 stadnamn som skal bli fastsett i saka.

Ut frå stadnamnlova § 6 har eigaren eller festaren rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Lokale organisasjonar har også rett til å uttale seg i stadnamnsakar som dei har særleg tilknyting til.

Sakas dokument er lagt ut på servicetorget på kommunehuset, på Lom Folkebibliotek og er elles tilgjengelege på kommunen si heimeside www.lom.kommune.no. Ein kan også få tilsendt dokumenta ved å vende seg til servicekontoret på kommunehuset.

Merknadar til namnesaka sendast innan 21. januar 2018 til Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom eller på e-post til post@lom.kommune.no. Merk uttala med sak nr. 2018/840.

Merknadar vil bli samordna og sendt Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka som så vil gje endeleg tilråding til Kartverket.

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00