Høyring: Reguleringsplan for Bergomsvegen 17 - Nilsbue

Lom formannskap gjorde i sak 2021/9 vedtak om å legge framlegg til reguleringsplan for Bergomsvegen 17 - Nilsbue ut til offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å legge til rette for kombinert bruk av eigedomen til næring/offentleg og privat tenesteyting, og i tillegg bustadar.

Uttaler og merknadar til planforslaget kan sendast Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM, eller på e-post til post@lom.kommune.no innan 23.04.2021.

Plandokument for Bergomsvegen: 

Planomtale (PDF, 6 MB)

ROS-analyse (PDF, 5 MB)

Reguleringsføresegner (PDF, 621 kB)

Plankart (PDF, 568 kB)

Oppsummering av innspel (PDF, 2 MB)

Støyfagleg utgreiing (PDF, 4 MB)

Formannskapsak 2021/9 (PDF, 380 kB)