Offentleg ettersyn: Framlegg til forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar – Lom kommune

Med heimel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981 har formannskapet i Lom lagt fram forslag til kommunal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar.

Forskrifta vil regulere kva som er tillate av brenning av hageavfall, bråtebrenning osv i Lom kommune.


Merknader til forslaget må vere sendt Lom kommunen innan 5. mai. Spørsmål kan rettast til miljøvernrådgjevar Sander Sælthun på e-post: sander.saelthun@lom.kommune.no, event. på telefon 47 46 32 18.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218