Forslag til reguleringsplan for Eggjavegen 14 til offentleg ettersyn og høyring.

Privat forslag til reguleringsplan for Eggjavegen 14 vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring med frist for uttale 9. august.

Lom formannskap gjorde 28. mai 2024 i sak 2024/41 vedtak om å legge forslag til detaljreguleringsplan for Eggjavegen 14, med plan-id. 34340010, ut til offentleg ettersyn og høyring. Forslagsstillar er Nordplan AS, på vegne av SMH eiendomAS ved Geir Inge Paulsen. Planen omfattar gnr. 70 bnr. 84 med tilgrensande kommunalt vegareal på gnr. 70 bnr. 200. Planområdet er på ca. 4,7 daa. Hovudføremålet med reguleringsplanforslaget er å legge til rette for bygging av fleirmannsbustader på eigedomen, noko som vil krevje auka utnyttingsgrad og byggehøgder innanfor planområdet i forhold til gjeldande regulering.

Gjeldande detaljplan for området er detaljreguleringsplan for Trondsonstugu/Ner-Eggje, vedteken 22.05.2000. Forslaget til ny detaljregulering vil dermed erstatte deler av denne reguleringsplanen. Overordna plan er kommunedelplan for Fossbergom, vedteken 24.11.2020. I begge arealplanane er det aktuelle området avsett til bustadformål.

 

Planforslaget har ingen føresegner om konkret tal på bueiningar som kan tillatast innafor planområdet. Det vil derfor først og fremst vere utnyttingsgraden i kombinasjon med maksimal byggehøgde, kravet til minste uteopphaldsareal og tal på parkeringsplassar som vil avgjere kor mange bueiningar det vil bli plass til innanfor planområdet/eigedomen. I planforslaget er utnyttingsgraden føreslege til 35 % bygd areal (BYA) som også inkluderer naudsynt parkeringsareal. I planforslaget er maksimal mønehøgde føreslege til 9 m, målt frå gjennomsnittleg planert terreng. Dette er 1 m høgare enn gjeldande reguleringsplan. I situasjonsplanen /skisseprosjektet frå Nordplan som følgjer planforslaget (som ikkje er juridisk bindande), er det vist 2 firemannsbustader, 2 tremannsbustader og ein tomannsbustad, totalt 16 bueiningar.

 

 

Planforslaget omfattar følgjande dokument:

·       Planomtale
·       Forslag til reguleringsplankart
·       Forslag til reguleringsføresegner
·       ROS-analyse
·       VAO Rammeplan
·       Situasjonsplan Eggjavegen 14

 

Desse dokumenta ligg som vedlegg til denne artikkelen, saman med sakspapir frå behandling i Samfunnsutvalet og Formannskapet (planutvalet). Dokumenta ligg nederst i artikkelen. 

Høyringsdokumenta kan ein og finne på kommunen si kartløysing på internett Geoinnsyn under fana Plan – Planar under arbeid. Utskrift av dokumenta ligg til gjennomsyn på kommunen sitt servicetorg og på biblioteket.

Høyringsbrev med vedlegg blir sendt heimelshavarar til naboeigedomar, statlege/regionale/kommunale instansar og organisasjonar med interesse i planarbeidet.

Frist for å kome med uttaler til planforslaget er sett til 9. august 2024. Uttalar sendast Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom, eller på e-post til: post@lom.kommune.no. Merk uttala med sak nr. 2023/854.

Spørsmål om reguleringsplanarbeidet, kan rettast til Felles plankontor for Lom og Skjåk kommunar v/Øyvind Pedersen, tlf. 47333678 eller på e-post:  oyvind.pedersen@lom.kommune.no

 

Planomtale Eggjavegen 14 - 050624 (PDF, 6 MB)

Forslag til reguleringsføresegner RP Eggjavegen 14 (PDF, 480 kB)

Forslag til reguleringsplankart RP Eggjavegen 14 (PDF, 224 kB)

ROS-analyse Eggjavegen 14 (PDF, 2 MB)

Situasjonsplan Eggjavegen 14 (PDF, 702 kB)

VAO Rammeplan Eggjavegen 14 (PDF, 3 MB)

Saksprotokoll - SU og FS_ Vedtak høyring Eggjavegen 14 (PDF, 548 kB)

 

Bilete teke på formannskapet og samfunnsutvalet si synfaring i planområdet saman med forslagsstillar 13. mai 2024. Øyvind Pedersen

Kontakt

Øyvind Pedersen
Planleggjar
Mobil 473 33 678