Lom og Skjåk tildelingskontor sin beredskap med tanke på Koronaviruset

Lom og Skjåk tildelingskontor har frå 12. mars 2020 innført tiltak for å høyne vår innsats i arbeidet mot Covid-19.

  • Vi stenger kontoret for alle publikumshenvendingar. All henvending skal skje på telefon.
  • Vi tek fortrinnsvis berre møter med pasientar, pårørande og anna helsepersonell på telefon eller skype.
  • Saksbehandlingstid må påreknast å forlengast utover 4 veker. Vi vil sende ut individuelle førebels svar, og gjere individuelle vurderingar av alle sakar. Hastesakar blir prioritert.

Sjå Skjåk kommune si heimeside for oppdatert informasjon og kontaktinformasjon.