Vil du bli rektor i ein gjestfri og nyskapande nasjonalparkkommune?

Bilde frå inne i eit klasserom - Klikk for stort bildeBilde frå inne i eit klasserom Ola Ø Rossehaug  Loar skule har ledig ei 100% rektorstilling frå 01.10.2022. Skulen husar elevar frå 1.-7. klasse og er plassert midt i nasjonalparklandsbyen Lom. Søknadsfrist 15.08.2022.

Lom kommune er ein attraktiv plass å bu i for alle som er glade i friluftsliv. Dei fleste av landet sine 2000 meterstoppar ligg i Lom, og meir enn halvparten av Jotunheimen nasjonalpark ligg i kommunen. Eit kompakt sentrum med mange serveringstilbod, deriblant det landskjente Bakeriet i Lom, skapar eit spennande landsbypreg. Om sommaren kryr det av turistar i sentrum.

Loar skule er aktiv i skuleutvikling. Hausten 2021 starta vi opplæring kring bruk av læringsbrett i form av iPad i skulekvardagen. Vidare utvikling kring det digitale vil vere viktig også i tida som kjem. Alle elevar og tilsette har 1:1 læringsbrett, og det er gode digitale løysingar i klasseromma. Skulen har gode resultat både når det gjeld trivsel og læringsutbytte, foreldresamarbeid er også eit viktig område.

Skulen har 159 elevar. I tillegg til rektor er det inspektør og kontorfullmektig i deltidsstillingar. Det er i overkant av 30 tilsette ved skulen. Kommunen har ein barneskule og ein ungdomsskule som samarbeider tett for heilskap og samanheng i opplæringsløpet.

Arbeidsoppgåver

 • Legge til rette for elevane sitt læringsmiljø
 • Leie profesjonsfellesskapet og legge til rette for samarbeid i lærings- og utviklingsarbeid
 • Systematisk kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling
 • Skape ein kollektivt orientert skule gjennom god personalleiing
 • Økonomiansvar
 • Personalansvar
 • Forvaltingsoppgåver
 • Vere ein aktiv deltakar i utvikling av Lomsskulen som profesjonsfellesskap.

Kvalifikasjonar

 • Krav i Opplæringslova om forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ kompetanse må vere oppfylt
 • Erfaring frå barnesteget er ein fordel
 • Relevant leiarutdanning, fortrinnsvis rektorutdanning, og leiarerfaring vil bli vektlagt
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk
 • Ynskeleg med erfaring innan økonomi- og personalarbeid

Personlege eigenskapar

 • Gode leiareigenskapar, med evne til å byggje gode relasjonar og følgje opp resultat
 • Evne til samarbeid
 • Evne til å arbeide systematisk, langsiktig og har gjennomføringskraft
 • Evne til å skape visjonar og gje retning
 • Kunne lytte til, samarbeide med, rettleie og inspirere medarbeidarar
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Systematisk og strukturert

Vi kan tilby

 • Ein spennande jobb i eit godt arbeidsmiljø med høg kompetanse
 • Støttefunksjonar innan personal, økonomi og IT
 • Løn etter avtale
 • Godt samarbeidsklima
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling

Er dette noko for deg? 

Send inn ein elektronisk søknad innan 15. august 2022

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å ta kontakt med skuleeigar Lisa Kronhaug,
telefon 91 57 16 75 eller administrasjonssjef Elin Fjeldberg 90 73 73 67.

 • Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju, og namnet på søkjarane vil bli gjort offentleg.
 • Det er krav om politiattest.

Velkomen til oss! 

Kontakt

Lisa Kronhaug
Rektor Lom ungdomsskule
Mobil 915 71 675
Elin Fjeldberg
Administrasjonssjef
Mobil 907 37 367