Kva kan demenskoordiantoren hjelpa med?

Kjenner du nokon som gjer noko av dette?

 • Gløymer nylege hendingar?
 • Gjentek historier?
 • Er forvirra om tid og stad?
 • Har problem med å kjenne att folk?
 • Gløymer innlærte ferdigheiter?
 • Har fått forsterka personlegdomstrekk?
 • Har fått redusert dømmekraft?
 • Har problem med å klare seg sjølv i kvardagen?

Kvifor er demensutgreiing viktig:

 • Utelate andre sjukdomar som har demensliknande symptom
 • Vurdering av medisin
 • Leggje til rette heimesituasjonen for personar med demenssjukdom og deira pårørande
 • Sette i gang tiltak til rett tid og på rett nivå

Demenskoordinator

-ansvar for demensutgreiing av personar med hukommelsessvikt. Gjennomføre og koordinere kartlegging og oppfølging av personar med demens og deira pårørande.

Demenskoordinator kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørande i ei kartleggings- og utgreiingssamtale
 • Informere og kartlegge behov for hjelpemidlar som støttar hukommelse og kan medverke til auka tryggleik
 • Oppfølging av pasient og pårørande
 • Rettleiing til pårørande og helsepersonell

Kven kan ta kontakt med demenskoordinator?

 • Einskildpersonar, pårørande og vener kan ta kontakt
 • Helsepersonell
 • Fastlegar
 • Spesialisthelsetenesta

Demenskoordinator samarbeider med:

 • Ergoterapeut
 • Heimesjukepleia
 • Institusjon
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetenesta

 

Demenskoordinator er tilgjengeleg måndagar.

Kontakt

Asta Runhild Turtum
Spesialsjukepleiar, demenskoordinator
Mobil 902 41 479

demenskoodinator@lom.kommune.no