Kvardagsrehabilitering

STREVAR DU MED Å MEISTRE AKTIVITETAR SOM ER VIKTIGE FOR DEG I DIN KVARDAG? 

Då er kanskje kvardagsrehabilitering noko for deg!

Kva er kvardagsrehabilitering?

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod om intensiv kvardagstrening, tilrettelegging og støtte til meistring av daglege aktivitetar for heimebuande som har hatt eit fall i funksjon. Det overordna målet er å styrke brukaren i staden for  å tilby kompenserande og passiviserande tiltak. Tilbodet er gratis.

 

Eit tilbod til deg som

 • Bur heime
 • Har hatt eit brått eller gradvis funksjonsfall
 • Strevar med å meistre ein kvardagsaktivitet
 • Tar instruksjon og er interessert i å gjennomføre trening i eigen heim og nærmiljø
 •  

Dine mål i sentrum

Dersom kvardagsrehabilitering vurderast som hensiktsmessig får du innvilga ei rehabiliteringsperiode på seks veker. Saman med deg utarbeidast det mål for kva du syns er viktig å meistre i din kvardag.

 

Trening i heim og nærmiljø

Du får besøk av ein heimetrenar på vekedagar som hjelper deg med å trene mot dine mål. Du vil også bli oppmuntra til eigenaktivitet. 

 

Korleis søkje om kvardagsrehabilitering?

 1. Fyll ut behovsmeldingsskjema (PDF, 43 kB)
 2. Skjemaet sendast til Tildelingskontoret Lom og Skjåk, eller det kan leverast til heimesjukepleia. 

 

Behovet kan meldast av:  

 • Deg sjølv eller pårørande
 • Fastlege
 • Heimesjukepleia
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut

Kontakt

Kathrine Brandsar
Saksbehandlar tildelingskontoret
Telefon 948 48 724
 • Telefon avd. Skjåk: 948 48 724
 • Telefon avd. Lom: 905 62 291
 
Heimebasert omsorg

Heimesjukepleia 

Vakttelefon

 

975 06 860

Heimesjukepleia

975 06 820

Heimesjukepleia

975 06 801

Heimesjukepleia

975 06 771

Heimesjukepleia

474 68 638

Heimesjukepleia

902 10 412

Heimesjukepleia, heimehjelp

900 32 840

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 49 620

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 65 523

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator

kvardagsrehabilitering

 

948 13 046