Kultur- og idrettsmidlar

Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett kan søkje kommunen om driftstilskot

Som følgje av budsjettvedtak i kommunestyret vert det i 2018 berre lyst ut midlar til idrett, og ikkje til lag og organisasjonar som driv innan kultur

Tilskot til idrettsføremål vert fordelt av idrettsrådet. Tilskot til kulturføremål vert administrativt fordelt av kommunen.

Fristen for å søkje driftstilskot er 15. mars

Du kan søkje elektronisk, eller ta kontakt med servicetorget.

Søknader om kommunal støtte til enkelttiltak og prosjekt innan kultur- og idrettsområdet vert behandla fortløpande heile året.

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Rådgjevar kultur og idrett - leiar servicetorget
Mobil 934 29 318