Satsar for driftsinntekter

Driftsinntekter - satsar
Område Sats 2018
4.3.4.1 - Satsar for musikk-og kulturskulen pr. år:
Eineundervisning og dans 2600
Gruppeundervisning drama og formgjeving 1400
Leige av instrument 600
4.3.4.2 - Satsar for skulefritidsordninga(SFO) pr. mnd:
Til og med 14 timar pr. veke 1300
15 timar og meir i veka 2050
Dagsats 320
Timesats 100
4.3.4.3 - Satsar for barnehagen, pr. mnd:
Fem dagar i veka(maksimalsats) 2910
Fire dagar i veka 2700
Tre dagar i veka 2500
Einskild dag 350
4.3.4.4 - Opphald på helseheimen
Jamfør rundskriv I 47/48 frå Helse og Sosialdepartementet
4.3.4.5 - Husleige kommunale bustadar
Husleige for trygdebustad, alderspensjonat og omsorgsbustad blir foreslått auka som konsumprisindeksen, endring jfr. avtale
4.3.4.6 - Satsar for heimehjelp
Inntekt under 2G Blir justert i samsvar med rundskriv I-1/2018 frå Helse- og omsorgsdepartementet
Inntekt frå 2G og under 3G 870
Inntekt frå 3G og under 4G 1157
Inntekt frå 4G og under 5G 1591
Inntekt frå 5G og over 2175
4.3.4.7 - Tryggleiksalarm
Pris pr. mnd. for tryggleiksalarm 230
4.3.4.8 - Matlevering / kantine helseheimen
Middag levert i heimen og for sal i kantina 85
Frokost i kantina 45
Lunsj 30
4.3.3.9 - Dagsenter
Dagsenter heimebuande pr. dag 175
4.3.3.10 - Satsar for fellingsavgift
Elg, vaksne dyr (1½ år og eldre) 500
Elg, kalv 300
Hjort, vakse dyr (1½ år og eldre) 375
Hjort, kalv 225