Barnehage og utdanning

Klikk for stort bilde Høgdepunkt frå 2020 - Barnehagane i Lom, Loar barneskule og Lom ungdomskule. 

  Begge barnehagane i Lom, Garmo barnehage og Loar barnehage, er kommunale. Barnehagen gjev eit pedagogisk tilbod for barn under opplæringspliktig alder.

"Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barnas behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling."

(Lov om barnehager § 1Formål)

Barnehagen er styrt av "Lov om barnehage" og "Rammeplan for barnehagen"

 Loar skule husar barnesteget i grunnskulen i Lom, det vil seie 1.-7. klasse, vi har også SFO-avdeling. Vi skal drifte skulen etter Opplæringslova og skal fylgje den nye læreplanen, Kunnskapsløftet 2020.

 Formålsparagrafen i Opplæringslova seier mellom anna at opplæringa i skule skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Enklare sagt arbeider Lom ungdomsskule for at alle elevane skal oppnå fagleg og sosial utvikling og vekst i eit skulemiljø der alle elevane opplever trivsel og tryggleik. Når dei avsluttar skulegangen hjå oss, skal dei vere klare for vidaregåande skule.

Kontakt

Herdis Kvamme Repp
Kommunalsjef oppvekst
Mobil 976 67 744