Retningsliner for tilsette på tenestereise i Lom kommune

Det er lagt ut retningsliner for tilsette på tenestereise i Lom kommune i kvalitetsportalen.

Lom kommune har ein nullvisjon, som inneber at ingen skal bli drepne eller hardt skadde i trafikken i kommunen.

Retningslinene omfattar krav til reisemåte, køyretøy og til riktig åtferd i trafikken.

Alle som arbeider i Lom kommune skal ha kjennskap til, og forstå betydinga av sikker og miljøtilpassa transport.

De tilsette skal i sin åtferd i trafikken virke som gode førebilete og på den måten bidra til økt trafikktryggleik.

Retningslinene gjelder for alle tilsette som ferdes i trafikken i kommunens teneste, det være seg til fots, på sykkel eller motoriserte køyretøy (her under også egne kjøretøy som nyttas i tenesta).

LENKE TIL KVALITETSPORTALEN