Tilsette sin bruk av sosiale medier

Alle tilsette er Lom kommune sine ambassadørar, og den einskilde har eit ansvar for å sjå til at kommunen sin tillit og og omdømme blir teke vare på. 

Som arbeidsgjevar ser Lom kommune det som positivt at tilsette som er aktive på SoMe og er gode representantar for kommunen.

Nokre punkt som er viktige:

  • Tilsette har ytringsfridom, men teieplikta gjeld.
  • Ikkje gløym at du som tilsett er ambassadør for kommunen, og på fritida.
  • Dersom det kan vera tvil knytt til rolla di i ei ordskifte, presiser at du ikkje ytrar deg på vegne av kommunen. 
  • Direkte kritikk av eigen arbeidsplass bør ein ikkje leggja ut på SoMe
  • Det skrivne ord er vanskeleg å få sletta - tenk over det når du skriv. 
  • Alle innlegg på SoMe er å betrakta som offentlege og tilgjengelege for alle. Ha dette i bakhovudet når du kommenterer og skriv. 

 

Frå difi.no: 

Gjennom ytringsfriheten har offentlig ansatte en grunnlovsfestet rett til å ytre seg fritt. Når virksomheter og ansatte kommuniserer i de samme kanalene, kan det være behov for å tydeliggjøre rollene.

Sosiale medier er en økende kommunikasjonsform blant virksomheter, organisasjoner og privatpersoner. Dette reiser noen problemstillinger rundt riktig bruk når du er ansatt i det offentlige:

I noen sammenhenger ønsker arbeidsgiver å pålegge ansatte å bruke sosiale medier. I hvilken grad har de mulighet til dette?

I noen sammenhenger kan arbeidsgivere synes det er uheldig at ansatte ytrer seg på sosiale medier. I hvilken grad har de mulighet til å begrense det?

Temaet privat bruk har til hensikt å klargjøre hvilke prinsipper som bør gjelde for ansattes private bruk av sosiale medier. Prinsippene kan med fordel suppleres med virksomhetens egne interne retningslinjer for sosiale medier.

 

Roller

Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har du ansvar for dine ansatte. Du defineres som arbeidsgiver dersom du utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse. En arbeidsgiver har ansvar for å fordele, organisere, lede arbeidet. Arbeidsgiver leder sine ansatte.

Som leder har du ansvar for å følge opp og å fremstå som en rollemodell for dine medarbeidere. Det er derfor viktig at du som leder er aktsom når det gjelder egen opptreden i sosiale medier.

 

Ansatt

Som ansatt har du et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og omdømme blir ivaretatt.

Som ansatt har du plikt til å utføre dine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader virksomhetens omdømme.

Enkelte ansatte kan ha en rolle som knytter deres person tettere til arbeidsgiver enn andre ansatte. Dette kan for eksempel skyldes at de har en stilling med spesielt ansvar, spesiell kompetanse eller opptrer ofte på vegne av arbeidsgiver i media. Har du en slik rolle, bør du være aktsom i egen opptreden.

 

Prinsipper

1. Ansatte i offentlig forvaltning har en grunnlovsfestet rett til å ytre seg fritt

Grunnlovens § 100 gir alle rett til å ytre seg fritt. Dette gjelder også ansatte i offentlig forvaltning. Sosiale medier er likestilt med andre kommunikasjonsformer.

Ytringsfriheten er i enkelte tilfeller begrenset av andre lover. Disse begrensningene omfatter blant annet hatefulle ytringer, diskriminering (straffeloven) og taushetsplikt (offentleglova).

 

2. Ansatte i offentlig forvaltning bør være tilstede i de kanaler som innbyggerne benytter

For å bidra til en opplyst offentlig debatt er det verdifullt at offentlig ansatte bidrar med sin kunnskap og erfaringer.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge en ansatt å bruke sosiale medier privat, eller pålegge den ansatte å bruke sine private kontoer i sosiale medier i jobbsammenheng.

 

3. Ansatte må forholde seg til lojalitetsplikten i arbeidsavtalen

Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens legitime interesser. Som arbeidstaker i staten har du har en lojalitetsplikt til arbeidsgiver som er beskrevet i Etiske retningslinjer for statstjenesten (regjeringen.no). Lojalitetsplikten til arbeidsgiver gjelder også når du uttaler deg som privatperson.

 

4. Som ansatt i forvaltningen bør du være tydelig på når du uttaler deg som privatperson, og når du uttaler deg på vegne av arbeidsgiver

Er du leder eller ansatt med en rolle som knytter din person tettere til arbeidsgiver enn andre, vil du alltid forbindes med din rolle som ansatt, også når du uttaler deg som privatperson.

Selv når du uttaler deg som privatperson, gjelder lojalitetsplikten og begrensningene i ytringsfriheten.

 

5. Engasjement og aktiviteter i sosiale medier er kommunikasjon

Når du liker, kommenterer, deler, bruker symboler eller på andre måter engasjerer deg i sosiale medier, kommuniseres din handling ut til dine følgere. Du må derfor behandle slike handlinger som ordinær kommunikasjon i sosiale medier.