Fellestenester: Økonomi og personal

Støttefunksjonen er "navet" i Lom kommune. Dette området yter tenester til dei andre områda i kommunen, så vel som tenester til innbyggjarar. 

Personal og organisasjon

 • Strategiarbeid og utarbeiding av planar og reglement
 • Personalarbeid inkl. overordna HMS, kvalitetsstyring og prosjektarbeid

Økonomi

 • Strategiarbeid og utarbeiding av planar og reglement
 • Koordinering av budsjettarbeidet for Lom kommune
 • Rekneskapsrapportering, inkl. rapportering til KOSTRA, Skatteetaten og andre offentlige organ.
 • Rekneskap for Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd, Lom friviljugsentral, Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar og 8 legat/stiftingar.
 • Fakturering av krav frå Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd og Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar.
 • Scanning, registrering og fordeling av inngåande fakturaer
 • Kredittarbeid - innfordring av krav frå kommunen.
 • Lønsarbeid for Lom kommune, Lom kyrkjeleg råd, Lom friviljugsentral og Foreningen for nasjonalparkkommunar og nasjonalparklandsbyar.
 • Rapportering av løn til Skatteetaten, NAV og forsikringsselskap.
 • eHandel og regionale innkjøp.

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal og avd.leiar servicetorg og informasjon
Mobil 481 65 537
Ingunn Hanne Eide
Fagleiar økonomi/lønn
Telefon 481 65 539

Avdelingsleiar med fagansvar økonomi og har ansvar for finansiering, rapportering med meir. 

Trude Slettom
Økonomikonsulent
Mobil 481 65 536

Ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura. Kommunale bustadar. 

Hilde Marit Flatmo
Økonomikonsulent
Telefon 481 65 535

Ansvar for bokføring og avstemming for Lom kommune, Friviljugsentralen og Lom Kyrkjelege råd.

Randi Van Dam
Konsulent løn (vikariat)
Mobil 481 65 538

Vikar for Anniken: Fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.

Anniken Stee
Konsulent løn (permisjon)
Mobil 481 65 538

Fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.

Opningstider

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00