Kommunedirektør og overordna leiargruppe

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er den øverste sjefen for administrasjonen i ein kommune som er organisert etter formannskapsprinsippet. 

Kommunalsjef helse og oppvekst

Kommunalsjef helse og oppvekst har følgande tenesteområde: 

Helse og omsorg

 • Ergo- og fysioterapiteneste
 • Legeteneste
 • Psykisk helseteneste
 • Miljøarbeidarteneste
 • Heimebasert omsorg
 • institusjonsbasert omsorg

Oppvekst

 • Ungdomskonsulent
 • Flyktningteneste
 • Barnehage (Garmo barnehage og Loar barnehage)
 • Barneskule (Loar barneskule)
 • Ungdomskule (Lom ungdomskule)

Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur

Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur har følgande tenesteområde:

 • Plan, byggesak og miljø
 • Næring
 • Kommunal eigedom
 • Vatn, avlaup og renovasjon
 • Informasjon
 • Kultur og friviljugheit
 • Bibliotek (Lom folkebibliotek)

 

Fellestenestene økonomi, servicetorg og personal er organisert rett under kommunedirektør.

Kontakt

Jostein Gårderløkken
Kommunedirektør
Mobil 901 12 400
Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 996 29 016
Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318