Otto Gutubøs utdanningsfond

Stipend til ungdom i Lom som tek universitets- eller høgskuleutdanning innan
landbruk, skogbruk og naturforvaltning tilsvarande cand.agricnivå, veterinærmedisin og sivilingeniør.

Alle som er innunder ovanstående formål med utdanningsfondet kan søkje.

Søknad med kort grunngjeving sendast til Tor Olav Mundal:  
tormun@innlandetfylke.no