Lom helsestasjon

VÅR 2021

Helsestasjonen er oppfordra av helsemyndigheitene til å oppretthalde  våre tenester så langt det er råd innanfor gjeldande smittevernreglar. Det er framleis fysisk oppmøte på helsestasjonen, men vi ber om att dykk ringer for avtale. Vi kan leggje til rette for videokonsultasjonar dersom behov for dette.

Du får tak i oss ved å ringe, sende sms eller e-post. Vi ynskjer at du har låg terskel for kontakt!

Når du kjem på helsestasjonen er det fint om du:

 • Tek av sko og yttertøy i garderoba.
 • Spriter deg når du går inn.
 • Hald avstand til andre, 1-2 meter.
 • Spriter deg når du går ut att.

Dersom du er sjuk, kan du ikkje kome.

Helsestasjon- og skulehelsetenesta er ei gratis teneste til alle barn og unge 0-20 år. Tenesta er eit lågterskeltilbod og skal ta i vare det heilheitlege førebyggjande og helsefremmande arbeidet. Tenesta arbeider også med miljøretta helsevern, smittevern og reisevaksinering. Tenesta skal gje informasjon og rettleiing til barn og unge, føresette, gravide, samt befolkninga i kommunen.

Tenesta har samarbeid med andre kommunale tenester som lege, jordmor, fysioterapeut, avdeling for psykisk helse, folkehelsekoordinator, NAV, barnevern, PPT, barnehage og skule. Samarbeid med tenester i fylkeskommunen som tannhelsetenesta og skulehelsetenesta i vidaregåande skule. Samarbeider med spesialisthelsetenesta som BUP(barne- og ungdomspsykiatri)og habiliteringstenesta.

Tenesta er eit tilbod som du får ved å ta kontakt med helsestasjon eller skulehelsetenesta. Når barn flytter til Lom, får tenesta oversendt helsekortet når foreldre ber om dette frå den førre helsestasjonen. Foreldre til nyfødt blir kontakta så fort som mogleg etter heimkomst og når fødselsmelding frå sjukehuset har kome.

Lovgrunnlag

 • Tenesta er lovpålagt.
 • Folkehelselova
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Forskrift om kommunen si helsefremmande og førebyggande arbeid i helsestasjon- og skulehelsetenesta.
 • Veileder IS-1154 til forskrift.
 • Helsepersonelloven.
 • Pasientrettighetsloven.

Rett til å klage

Klage på tenesta kan sendast leiar for Helse- og velferd, Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM

Kontakt

Stine Brenna
Helsesjukepleiar
Mobil 976 67 746
Liv Marie Øyjordet
Leiande helsesjukepleiar
Mobil 976 67 747

Opningstider

Opningstider:

mån - fre  08:00 - 15:30

Sumar 2021:

mån - fre 08:00 - 15:30

 

 

Adresse

krokamyrvegen 18, 2686 Lom