Demenskoordinator i Lom kommune

Kjenner du nokon som gjer noko av dette?

 • Gløymer nylege hendingar
 • Gjentek historiar
 • Er forvirra om tid og stad
 • Har problem med å kjenne att folk
 • Gløymer innlærte ferdigheiter
 • Har fått forsterka personlegdom
 • Har fått svekka dømmekraft
 • Har problem med å klare seg sjølv i kvardagen

Kvifor er demensutgreiing viktig?

 • Utelate andre sjukdomar som har demensliknande symptom
 • Vurdering av medisin
 • Legge til rette heimesituasjonen for personar med demenssjukdom og deira pårørande
 • Sette i gang tiltak til rett tid

Demenskoordinator:

-ansvar for demensutgreiing av personar med hukommelsessvikt. Delta i og koordinere utgreiing og oppfølging av personar med demenssjukdom og deirapårørande.

Demenskoordinator kan tilby:

 • Kartleggingssamtale med pasient og pårørande 
 • Informere om og kartlegge behov for hjelpemidlar som støttar hukommelse og kan medverke til auka tryggleik og sjølvstende
 • Oppfølging av pasient og pårørande
 • Rettleiing til pårørande og helsepersonell 

Kven kan ta kontakt med demenskoordinator?

 • Einskildpersonar, pårørande og vener 
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastlegar
 • Spesialisthelsetenesta

Samarbeider med: 

 • Ergoterapeut
 • Heimesjukepleia
 • Fastlegar
 • Spesialisthelsetenesta

Demenskoordinator er organisatorisk lagt under heimesjukepleia.

Demenskoordinator arbeider måndagar.

Kontakt

Asta Runhild Turtum
Spesialsjukepleiar, demenskoordinator
Mobil 902 41 479

demenskoordinator@lom.kommune.no