Send inn ditt innspel til prosjektet

Du som innbyggjar, er ein viktig premissleverandør for korleis framtida i Lom vert sjåande ut. Har du innspel eller tankar?

Vi vil gjerne høyre frå deg! Kva er du nøgd med, og kva kunne vore betre? Kva tenkjer du om eigen alderdom, uavhengig av om den er her no, eller ligg langt inn i framtida? Kva ynskjer du for deg sjølv, og for dei du er glad i? Har du tankar om korleis vi kan få det til? Kva kunne du tenkje deg å bidraga med? Har du ein god idé, eller er det noko som gneg på deg?

I skjemaet under kan du sende inn innspel anonymt. Om du ynskjer å skrive under med namn, kan du gjere dette i sjølve teksta. 

Kontakt

Ingrid Husom
Prosjektleiar framtidig bu- og tenestetilbod
Mobil 416 83 761