Har du ei bedrift med vekstpotensial, motivasjon til forandring og evne til gjennomføring? Da kan din bedrift bli utvalt til å delta på Innovasjon Norge sitt utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB-utvikling)!

 

Lom kommune lyser ut forprosjektmidlar til både nyetablerte og etablerte bedrifter med forretningsadresse i Lom kommune. Midlane skal brukast til forretningsutvikling, der det overordna målet er å skape nye arbeidsplassar og / eller naudsynt omstillingsarbeid for å bevare eksisterande arbeidsplassar.

Moglegheitsstudiet

Nordplan AS har fått i oppdrag å gjennomføre ei overordna moglegheitsstudie for Fossbergom (Lom sentrum). Denne skal i grove trekk vise potensielle tiltak og forbetringar for sentrum, på både kort og lang sikt.

Studiet er akkurat ferdigstilt, og du kan lese rapporten her:  (PDF, 10 MB)

Vi veit at det ikkje alltid er like lett å bli kjent med folk. Kanskje har du eit nettverk i Lom frå før, kanskje er du heilt ny. Uansett bakgrunn – vi ynskjer å gjere det lettare for folk å bli kjente. Derfor inviterer vi til ein felles tur til Noregs høgaste fjell, som naturlegvis ligg i Lom!

 

Lom kommune har akkurat vedtatt retningslinjer som gjer at DU kan teste ut eit kontorfellesskap i Lom og få dekt heile eller deler av husleigekostnaden. Retningslinjene kan du lese under, og her er det fyrstemann til mølla. 
Du finn søknadsskjema nedst i denne saka. 

 

 Lom er med i årets Gnist-program, og skal utforske nye bustadmodellar for både fastbuande og besøkande. Nå ligg konkurransegrunnlaget ute og kommunen oppmodar designarar, arkitektar og andre innovasjonsmiljø til å melde seg på! 

Les om gjennomføringsplan, webinar, kompensasjonsmidlar, stillingsslepp og mykje meir i årets fyrste nyheitsbrev: 

 

Saka har vore opp til behandling i samfunnsutvalet, og skal opp til endeleg vedtak i kommunestyret den 8. februar 2022. Under kan du lese forslaga frå administrasjonen. 

Er du gira på ny kunnskap? Her kjem ei oversikt over aktuelle kurs frå januar til mai 2022, dei fleste gratis for næringsaktørar i Lom og Gudbrandsdalen.