Tilskot til tiltak i beiteområder

Føremålet med tilskotet er å leggje til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

Beitelag for småfe og storfe eller enkeltføretak som har rett til produksjonstilskot, og som driv næringsmessig beitedrift, kan få støtte til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekt i beiteområder.

 

Meir informasjon om ordninga finn du på Landbruksdepartementet sine nettsider.

Søknadsfrist er 1. juni. Søknad skjer elektronisk via Altinn med bankID.

Link til søknadsskjema: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/