Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. Dei som ynskjer breiband må gå inn på nett og registrere interesse, for så å bli oppringt av ein selgjar.  Side for registrering finn du her: NKOM Nord-Gudbrandsdal

Innlandet fylkeskommune har nå lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no

Merk at alle søknader må sende inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Er det spørsmål til dette så kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikta over støtteordninger med kontaktpersoner her. Merk også at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

 

Dette er eit lågterskeltilbod for alle bedrifter som er vesentleg ramma av korona, men som ikkje får støtte til utviklingsarbeid gjennom andre tilskotsordningar.
Legg merke til søknadsfristen 15. april, dette er for å sikre rask framdrift og likebehandling. 

 

  Alle sals- og skjenkeløyver i Lom kommune løper ut 31.05.2020.
Kommunen legg opp til felles handsaming av alle løyver i kommunestyret. Dei som sit på aktive løyver treng derfor ikkje å søkje om forlenging. Vedtak blir sendt til alle løyvehavarar etter handsaminga i kommunestyret.

Les om ei ny tilskotsordning for arrangement og ei sterk oppmoding frå kommuneoverlegen til alle overnattingsplassane i Lom. 

Kva er statusen i næringslivet vårt no? Og kan næringssjefen bidra til å hjelpe deg på noko vis? 
Dette var spørsmålet i det siste nyheitsbrevet, som blir sendt ut frå næringssjef Åshild M. Amundsen.
Les det her:  

Vedlagt ligg ei viktig melding frå smittevernlege i Lom, Gro Nørstebø Moshagen

Lom kommune viser til Helsedirektoratet sine tilrådingar
Ovanfor finn dykk lenkjer til nyttige sider med oppdatert informasjon.  
Alle spørsmål frå næringslivet knytt til koronautbrotet skal sendast til næringssjef i Lom kommune, Åshild M. Amundsen.  

Heile informasjonsmøte ligg no tilgjengeleg på kommunen sine Facebook-sider. 
Sjå sendinga her:

   
Suksessen Stillingssleppet arrangerast på nytt i 2020! Dette er gratis å vere med på, og alt av stillingar som skal lysast ut i 2020 er relevante.

Sleppet er den 12.mars. Fristen for å registrere ledige stillingar er 6. mars på www.komtiloss.no