Les det nyaste nyheitsbrevet her, med informasjon om ny kommunal kompensasjonsordning, omstillingsmidlar til reiselivet, bedriftsbesøk og små glimt frå bedrifter i Lom. God sumar!

 

Da har Lom kommune fått tildelt nesten 1,4 millionar i nye kommunale kompensasjonsmidlar til lokalt næringsliv.

Lom kommune har ingen eigen næringsplan, men vi har ein samfunnsplan som legg føringane for kva kommunen skal satse på innan næringsutvikling. Denne planen er på veg til å bli revidert, men det kjem vi attende til. Basert på den nåverande samfunnsdelen vart det nyleg vedtatt ein gjennomføringsplan innanfor nærings- og tilflyttingsarbeidet, som legg føringar for korleis administrasjonen skal jobbe på dette feltet i 2021.

Lom har fått tildelt totalt kr. 677 000 i lokal kompensasjonsmidlar. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak, og som har falt heilt eller delvis utanfor andre kompensasjonsordningar.
Det er også mogleg å gi tilskot til fellestiltak i reiselivet. 

Retningslinjene vart vedtatt i formannskapet den 20. april, og søknadsskjema er no opna. 
Søknadsfristen er 20. mai (forlenga frå 15. mai pga. langhelg). 

 

 

Årets stillingsslepp hadde rekordmange ledige stillingar, heile 350 stillingar fordelt på heile Nord-Gudbrandsdalen. 
Rundt halvparten av dei ledige stillingane er sumarjobbar, mens ca. 90 er faste heiltidsstillingar. 

Heile oversikta finn på https://www.komtiloss.no/stillingssleppet , saman med anna nyttig informasjon om regionen vår. 

Dette kan du lese om i dagens nyheitsbrev:

  • Dialogmøte for reiselivet 11. mars kl. 11 via teams

  • Siste frist for å legge inn stilling i  Stillingssleppet 2021

  • Ledige bustadar i Lom

  • Kompensasjonsmidlar til næringslivet - lokal ordning

  • Lom som turiststad - reglar om opningstid

Les nyheitsbrevet her

 Vedlagt ligg eit brev frå politiet som kan vere særleg aktuelt for butikkar, apotek og bankar. 
Det dreier seg om innføringa av ny ID-kort i Norge, som skal kunne brukast som identifikasjon. 

Heile brevet kan du lese her.  (PDF, 689 kB)

I januar vart det sendt ut ei spørjeundersøking til alle produsentane i Lom, angåande eit nytt slakteri på Otta. No kan du sjå svara som kom inn i artikkelen under. 

Når det gjeld framdrifta i den kommunale saksbehandlinga, så skal Gudbrandsdal Slakteri inn i kommunestyret den 9. februar og halde ei orientering. D
Deretter kjem sannsynlegvis saka om kommunal støtte til å bygging av eit industri/slaktebygg opp til behandling den 9.mars. 

I Norge har vi haugevis med støtteordningar, og mange har søknadsfrist i starten av året. Vi har gjort sorteringsjobben for deg, og samla ei oversikt over aktuelle ordningar i dette nyheitsbrevet. 

Her vil du finne relevante offentlege dokument, webinar etc., slik at du kan sette deg inn i planane om det nye slakteriet på Otta (Gudbrandsdal Slakteri AS).