Sjekk kven som har fått støtte til utviklingstiltak m.m.

Vedlagt ligg eit brev frå Fylkesmannen i Innlandet pr. 24. april knytt til drift av campingplassar og hytteutleige under korona-pandemien. 

 

 

Her kan du lese om den nyaste anbefalinga til serveringsplassar, den nye kompensasjonsordninga og tilskotsordning for friviljug sektor / kultur. 

 

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. Dei som ynskjer breiband må gå inn på nett og registrere interesse, for så å bli oppringt av ein selgjar.  Side for registrering finn du her: NKOM Nord-Gudbrandsdal

Innlandet fylkeskommune har nå lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no

Merk at alle søknader må sende inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Er det spørsmål til dette så kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikta over støtteordninger med kontaktpersoner her. Merk også at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

 

Dette er eit lågterskeltilbod for alle bedrifter som er vesentleg ramma av korona, men som ikkje får støtte til utviklingsarbeid gjennom andre tilskotsordningar.
Legg merke til søknadsfristen 15. april, dette er for å sikre rask framdrift og likebehandling. 

 

  Alle sals- og skjenkeløyver i Lom kommune løper ut 31.05.2020.
Kommunen legg opp til felles handsaming av alle løyver i kommunestyret. Dei som sit på aktive løyver treng derfor ikkje å søkje om forlenging. Vedtak blir sendt til alle løyvehavarar etter handsaminga i kommunestyret.

Les om ei ny tilskotsordning for arrangement og ei sterk oppmoding frå kommuneoverlegen til alle overnattingsplassane i Lom.