Leigekøyringsløyve for snøskuter 2021-2023

Ola Vaagaasarøygard

  

Samfunnsutvalet i Lom kommune gjorde 15.02.2021 følgjande samrøystes vedtak i sak 2021/4 Leigekøyringsløyve for snøskuter 2021-2023:

Med heimel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §5a blir nye leigekøyringsløyve for snøskuter i Lom kommune tildelt for perioden 2021 – 2023:

  1. Bøverdalsområdet: Joar Slettede
  2. Meadalen – Soleggen – Sålell: Ole Ivar Skaansar
  3. Nordsetrene – Tesseområdet: Brimi Fjellstugu v/ Vegard Brimi
  4. Liafjellet – Finndalen: Kjetil Sveine
  5. Frå Skjåk grense til Honnsjoen – Finndalen: Rolv Kjeka

Reserveløyve – om den faste kjøraren ikkje er ledig for oppdrag :

  • for område 4 og 5: Kjell Olstad
  • for heile kommunen: Eilev Hellekveen

Leigekøyringsordninga har heimel i motorferdselforskrifta §5a, og omfattar mellom anna:

  • transport mellom bilveg og privat hytte
  • tilsyn med hytte etter oppdrag frå eigar
  • transport i samband med reportasjeoppdrag.

Om du har behov for snøskutertransport for slike formål – ta kontakt med leigekøyrar for området.