Reinheimen verneområde

Nasjonalparkstyret for Reinheimen er forvaltningsmyndigheit for Reinheimen og tilhøyrande landskapsverområder

Målgruppe for tenesta

Alle som har behov for å søkje løyve eller dispensasjon etter gjeldande vernereglar.

Slik får du tenesta

Skriftleg søknad til kommunen.

Søknadsfrist

Fortløpande handsaming av søknader.

Pris

Tenesta er gratis.

Lovgrunnlag

Verneforskrift for Reinheimen nasjonalpark, Finndalen landskapsvernområde, Ottadalen landskapsvernområde og for Brettingsmoen naturreservat (Miljøverndepartementet 24.11.2006).

Rett til å klage

Fylkesmannen er klageinstans.

Saksbehandlingstid

Normalt innanfor 2 veker.

Prinsipielle saker kan ta lenger tid.

Dette ventar vi av deg

Skriftleg søknad der det blir gjort greie for formålet med tiltaket, kart og målsette teikningar/skisser der det er aktuelt.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218