Gebyrregulativ

Gebyrregulativ plan- og bygningslova 2020
PBL§ Tiltak Gebyrsats
§20-3, jf. §20-1 a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
Bustader Kr. 14.870,-
Fritidsbustader Kr. 14.870,-
Tillegg for ekstra bueining utover ein Kr. 3.290,-
Tilbygg til bustader og fritidsbustader 0 – 50 m² Kr. 7.490,-
Anneks (frittståande bygning for personopphald) Kr. 7.490,-
Andre bygningar (forretning, kontor, industri, garasjer m.m. – inkl. tilbygg/påbygg)
0 - 70 m² Kr. 7.490,-
70 - 100 m² Kr. 11.500,-
,>100 m². Tillegg for kvar påbegynt 100 m² Kr. 1.410,-
Konstruksjonar, anlegg (t.d. grøfteanlegg, avlaupsanlegg)
Tiltaksklasse 1 Kr. 8.335,-
Tiltaksklasse 2 og 3 Kr. 9.750,-
Søknad om endring av gjeve løyve Kr. 1.190,-
c) Vesentleg endring /vesentleg reparasjon av tiltak nemnt under a)
d) Fasadeendring Kr. 7.550,-
e) Bruksendring eller vesentleg utviding/endring av tidlegare drift av tiltak nemnt under a) Kr. 7.550,-
f) Riving av tiltak som er nemnt under pkt. a) Kr. 7.550,-
g) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar Kr. 7.550,-
- sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg m.v. Kr. 7.550,-
- enkle tiltak (pipe/skorstein) Kr. 1.190,-
g) Oppdeling/samanføying av brukseiningar i bustader samt annan ombygging som medfører fråvik av bustad Kr. 7.215,-
h) Oppføring av innhegning mot veg Kr. 6.300,-
Oppføring av innhegning mot veg - mindre tiltak Kr. 1.190,-
i) Plassering av skilt, reklameinnretningar o.l. Kr. 7.215,-
Plassering av skilt, reklameinnretningar o.l. - mindre tiltak Kr. 1.190,-
j) Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg Kr. 4.645,-
k) Vesentleg terrenginngrep Kr. 8.335,-
Vesentleg terrenginngrep - Tiltaksklasse 2 og 3 Kr. 9.750,-
l) Anlegg av veg eller parkeringsplass Kr. 8.335,-
Anlegg av veg eller parkeringsplass Tiltaksklasse 2 og 3 Kr. 9.750,-
m) Oppretting av ny grunneigedom, ny anleggseigedom eller nytt jordsameige, eller oppretting av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i meir enn 10 år, eller arealoverføring, jfr. lov om eigedomsregistrering. Sjå § 20-4 bokstav d.
§ 20-4 Tiltak som krev søknad og løyve og som tiltakshavar kan stå for
a) Mindre tiltak på bebygd eigedom Kr. 4.185,-
- tilbygg 31 – 50 m², frittståande hus 51 – 70 m² Kr. 6.745,-
b) Alminnelege driftsbygningar i landbruket Kr. 8.100,-
- nybygg, tilbygg (<100 m²), mindre endringar Kr. 4.330,-
c) Midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg som ikkje skal plasserast for lengre tidsrom enn 2 år Kr. 4.185,-
d) Oppretting av ny grunneigedom, ny anleggseigedom eller nytt jordsameige, eller oppretting av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i meir enn 10 år, eller arealoverføring, jfr. lov om eigedomsregistrering:
-enkle saker, administrativ avgjerd Kr. 3.810-
- saker som krev samordning Kr. 5.600,-
e) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn tiltakshavar kan stå for Kr. 1.920,-
§ 21-1 Førehandskonferanse kr. 0,-
§ 21-2 Søknad om løyve Søknad om rammeløyve. Gebyr som for gjeldande tiltak i § 20-1 x 1,2
§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest Ferdigattest eller førebels bruksløyve kr. 0,-
§ 19-1 Søknad om dispensasjon...
...avgjerd av administrasjonen etter delegasjon, og politisk behandla saker utan høyring av andre planmyndigheiter Kr. 5.8985,-
...saker som må leggjast fram for politisk utval med høyring av andre planmyndigheiter Kr. 11.965,-
§ 12-11 Reguleringsplan
- Behandling av private reguleringsplanar, utbyggingsplanar og vesentlege endringar av slike
1 - 10 tomter Kr. 25.870,-
10 - 40 tomter Kr. 31.640,-
Meir enn 40 tomter Kr. 40.640,-
- Behandling av reguleringsplanar med andre hovudføremål:
Planområde inntil 10 dekar Kr. 25.870,-
Planområde over 10 dekar Kr. 31.640,-
- Planendringar:
Vesentlege endringar av planar inntil 10 dekar Kr. 25.870,-
Vesentlege endringar av planar over 10 dekar Kr. 31.640,-
§ 12-14 Mindre vesentlege endringar av planar Kr. 11.965,-
Private planforslag skal leverast i digitalt format etter gjeldande SOSIstandard. Alle kostnader til korrigering av planforslag, heilt fram til planen er formelt overteke av kommunen, og er i godkjent SOSI-format, dekkjast av forslagstillar. Det kan krevjast tilleggsgebyr pr. ekstra medgått time dersom digitalisering av plankart og tilpassing av format for innlegging i GIS-database må utførast av kommunen. Timesatsen blir utrekna som i pkt. 4 under diverse nedanfor.
§ 32-8 Overtredelsesgebyr
Ulovleg igangsett arbeid, eller andre brot på bestemmelsar gjeve i eller i medhald av denne lova, kan medføre ilegging av overtredelsesgebyr med heimel i § 32-8.
DIVERSE
1. Avslag på søknad gjev fullt gebyr etter aktuell sakstype. 2. Når ein tiltakshavar/rekvirent gjer at kommunen må avbryte eller avslutte arbeidet før det er fullført, skal det betalast del av tilhøyrande gebyr eller tilsvarande det kommunen har utført. 3. Dersom saka er slik at det blir reist krav om konsekvensutgreiing/konsesjons-behandling etter Pbl sine bestemmelsar, skal utgiftene dekkjast av tiltakshavar. 4. Betaling som ikkje kan reknast etter satsane framanfor, skal reknast på grunnlag av anvendt timeverk. Timeprisen skal reknast etter 1,3 o/oo av brutto årsløn for den einskilde arbeidstakar. Interne biomkostningar (tlf. porto, kopiering) kjem i tillegg med 3 % påslag av opparbeidd honorar. Kopiering av dokument og teikningar godtgjerast etter fastsette prisar. Reise/diett etter kommunale satsar. 5. Søknad med fleire tiltak: Hovudtiltak blir ilagt fullt behandlingsgebyr, andre tiltak ut over hovudtiltak blir ilagt 30 % behandlingsgebyr for aktuelt tiltak (t.d. garasjebygg i tillegg til bustadhus). 6. Kostnader knytt til annonsering/kunngjering skal dekkjast av tiltakshavar/forslagstillar. 7. Andre bestemmelsar: 1. Dersom kommunen finn det nødvendig med bruk av sakkyndig bistand for å vurdere eit tiltak, og tiltakshavar ikkje framskaffar slik, kan kommunen engasjere slik bistand for tiltakshavaren si rekning. 2. Alle gebyr skal betalast til kommunekassa etter rekningsoppgåve frå tenesteområde MTN. Betaling skal skje etter det regulativ som gjeld på tidspunktet som fullstendig søknad føreligg i kommunen. 3. Når særlege forhold tilseier det, kan regulativet fråvikast administrativt. 4. Gebyrsatsane inkluderer administrasjonskostnader. 5. Gebyr er friteke for meirverdiavgift, unnateke betaling etter pkt. 4 under Diverse. 8. Tilrettelagte eigedomsopplysningar utover krava i § 11 i forvaltningslova skal betalast med kr 4.175,-. 9. Førehandskonferanse, bruksløyve, ferdigattest og tilsyn er inkludert i satsane for søknader. 10. Ved bruk av Byggsøk blir det gjeve 5% rabatt på aktuell sakstype. 11. Utferding av skøyte/heimelsoverføringsdokument for private kr 2.505,-. Justert 01.01.2018 med + 1,20 % i tråd med SSB sin konsumpris- indeks for siste 12 månader.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218