3. gongs offentleg ettersyn av framlegg til kommunedelplan for Fossbergom

3. gongs offentleg ettersyn av framlegg til kommunedelplan for Fossbergom

Lom formannskap gjorde i møte 19.05.2020, sak 28/2020,vedtak om at framlegg til revidert kommunedelplan for Fossbergom blir lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn. Planområdet omfattar Lom sentrum og nærområda omkring, med same planavgrensing som for gjeldande kommunedelplan. Motsegner ved 2. gongs høyring er teke til følgje, og planforslaget er endra i samsvar med dette. Frist for å komme med uttaler og evt. motsegn til planforslaget blir sett til 10.08.2020.

Høyringsdokumenta er lagt ved her, og omfattar:

Eventuelle spørsmål kan rettast til Lom kommune v/plan- og miljøvernrådgjevar Sander Sælthun på tlf. 47 46 32 18, E-post sander.saelthun@lom.kommune.no. Uttaler kan sendast til Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM, eller på e-post til post@lom.kommune.no – innan 10.08.2020.