Høyring av tiltaksplan 11160 Plan for skredsikring i Ulstad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ved brev datert 07.03.2017 bede Lom kommune om å gjennomføre lokal høyring av plan for skredsikring i Ulstad.

Det er lagt ved tiltaksplan 11160 Plan for skredsikring Ulstad i Lom kommune, høyringsutgave datert 20.01.2017.  

NVE sin tiltaksplan er basert på:

Papirkopi av dokumenta kan også hentast på servicetorget Lom kommune.

Lom kommune ynskjer tilbakemelding på tiltaksplanen med synspunkter og merknader, både positivt og negativt i forhold til tiltaket.

Frist for å koma med uttale til Lom kommune blir sett til 13. juni 2017.

 

Grunneigar:

Det må på seinare tidspunkt opprettast avtaler med grunneigarar som blir direkte berørt av anleggstiltak. Grunneigare står på adresseliste for lokal høyring. Kommunen mottek gjerne synspunkt på dette i denne høyringsrunda. 

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218