Vedteken detaljreguleringsplan for Brubakken

Kommunestyret i Lom har i sak 19/2018 gjort vedtak om godkjenning av «Detaljreguleringsplan for Brubakken».

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen. Eventuell klage skal sendast Lom kommune innan 3 veker etter kunngjeringa.

Plandokumenta finn du her, i tillegg til på Lom folkebibliotek og i Servicetorget.

 

Samenfatta dokument inneheld: 

  • Saksframlegg (KS_20180412)
  • Høyringsnotat
  • Saksframlegg (FS_20180112)
  • Planomtale
  • Plankart
  • Føresegner
  • Profil 1 og 2
  • Detalj Norsk fjellsenter