Slamtøming

Målgruppe for tenesta

Husstandar, hytter, bedrifter og institusjonar med enkeltanlegg.

Slik får du tenesta

Abonnent blir oppretta i samband med søknad om utsleppsløyve.

Kontakt teknisk avdeling for nærare informasjon.

Pris

Gebyrregulativ slamtøming 2020
Kategori Pris eks. MVA
Septik behandling = 460,00 pr m3
Tett tank behandling = 460,00 pr m3
Septik inntransport = 230,00 pr m3
Tett tank inntransport = 230,00 pr m3
Septikbehandling, fast rute = 230,00 pr m3
Septik inntransport, fast rute = 129,00 pr m3

 

Lovgrunnlag

Forskrift om begrensing av forurensning (av 01.06.2004).

Rett til å klage

Uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.

Utanom normalarbeidstida, ta kontakt med teknisk vakt.

Dette kan du vente av oss

Tenesta blir på vegne av kommunen utført av privat septikrenovatør.

Det blir utført tøming av slamavskiljar kart 2. år og tette tankar kvart år for bustader og fritidshus.

Ekstra tøming kan bestillast ut frå behov.

Tøming av anlegg for bedrifter blir utført etter bestilling.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid for søknad om utsleppsløyve, innan 3 veker frå motteke søknad.

Dette ventar vi av deg

God tilgjenge til avlaupsanlegget for slamtøming, med køyresterkt underlag for tung bil.

Kontakt

Teknisk Vakt
Feilmelding vatn og avlaup, Brøyting/strøing av veg
Mobil 971 53 580