Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggarar følger råd og retningsliner frå myndigheitene. 

Dersom du lurar på noko meir enn det som står her, kan du ringe smittetelefonen 815 55 015, eller sjå på Folkehelseinstituttet si heimeside

Innbyggjarar i Lom kommune som har spørsmål kan ringe beredskapstelefonen i Lom: 481 65 519.  
Kvardagar: 09:00-15:00 

Ved mistanke om smitte, ring fastlegekontoret: 61 21 72 00
Kvardagar: 08:00-11:30 (måndagar frå kl 09.00) 12:30-15:00

Utanom opningstider, ring legevakt 116117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00

Viktige bodskap i informasjon til reisande:

Appell frå ordførarane og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tek ikkje ferie kan du lesa her.

Sumaren er her og mange har starta ferien. Vi ser at det er naudsynt med ei påminning om smitteverntiltaka. Skal vi klare å halde smittetala nede, er det viktig at alle veit kva dei skal gjere:

Frå og med i dag, 2. juni, gjeld nye vegleiarar for skular og barnehagar. 

 

I dag 25. mai opnar Midtgard for publikum att, og servicetorg/sentralbord har nye opningstider. I samband med dette håpar vi du tek deg tid til å lese informasjonen nedafor. 
 

 

Som vi har nemnt fleire gonger før, så opnar nå samfunnet sagte, men sikkert opp att. Det er ikkje dermed sagt at det er heilt fritt fram enda.  

Her kjem punktvis nokre gode råd med tanke på barn og unge si fritid, samt barnebursdagar. Du finn meir informasjon og råd på FHI sine nettsider. 

"At viruset er isolert, betyr ikkje at det er stoppa", skriv Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget. 
I Lom er det per dags dato 0 smitta og 0 i karantene, men faren for smitte er likevel ikkje over.

Sjølv om vi per nå har god kontroll på smittesituasjonen i Lom kommune (0 smitta og 0 i karantene), så treng vi framleis di hjelp.

Barnetog og borgartog med traktorar er avlyst, det same er samlinga i Presthaugen. Flaggseremonien om morgonen blir berre for nokre få. Dette er trist, men det treng ikkje å bli ein trist 17. mai for det – den blir berre annleis.

20. april vart hytteforbodet oppheva, samstundes er vi oppmoda til å ikkje foreta unødvendige fritidsreiser.

Opningstider

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519

Opningstid:
Kvardagar frå 09:00-15:00.

 

Har du mistanke om at du er smitta?

RING fastlegen din eller legevakt. Legen vil vurdere vidare tiltak. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde