Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggarar følger råd og retningsliner frå myndigheitene. 

Dersom du lurar på noko meir enn det som står her, kan du ringe smittetelefonen 815 55 015, eller sjå på Folkehelseinstituttet si heimeside

Innbyggjarar i Lom kommune som har spørsmål kan ringe beredskapstelefonen i Lom: 481 65 519.  
Kvardagar: 08:00-16:00 
Helg: 10:00-14:00

Ved mistanke om smitte, ring fastlegekontoret: 61 21 72 00
Kvardagar: 08:00-11:30 (måndagar frå kl 09.00) 12:30-15:00

Utanom opningstider, ring legevakt 116117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00
Opningstider i påska: 14.00-17.00 alle dagar frå 06.04 – 13.04.2020.

Skulle det bli ein alvorleg smittesituasjon i Lom, så er vi klare.
Takka vere ein heilt fantastisk gjeng i helsevesenet.

Korleis skal vi passe på den psykiske helsa vår i desse koronatider?

Koronaviruset  gjer at vi  alle har fått dagleglivet vårt endra.  Dette gjeld både små og store. Barnehage og skule er stengt, mange er permitterte eller arbeider isolert frå heimekontor. Alle fritidsaktivitetar og sosiale aktivitetar må ein også vente med nå.

For å hindre koronasmitte, vil skular, barnehagar og SFO framleis vere stengt. Stenginga gjeld til 13.april.  Regjeringa seier dei vil kome med ny informasjon 8. april.

Vi treng mange friviljuge mellom anna til å køyre daglegvarer heim til folk. Ynskjer du å vere med å bidra? Send inn registreringsskjema: 

 

Barneverntenesta i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktast døgnet rundt på 908 54 475. 

Dei følger nasjonale krav og retningsliner for å redusere smittespreiing, og reduserar derfor tenestetilbodet til det heilt nødvendige.

  • Alle tilsette har heimekontor og er tilgjengelege på telefon og e-post måndag–fredag fra kl. 08.00 – 15.30.
  • Samtalar, møter, heimebesøk og samvær blir utsett. Der det er mogleg gjennomfører vi oppfølging og møter på Skype/telefon.
  • Alle barn og familiar som har oppfølging av barneverntenesta vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.

20.03.2020 kom Fylkesmannen i Innlandet med oppdaterte køyrereglar

Desse køyrereglane om er noko strengare enn FHI sine tilrådingar.

Vi må forhalde oss til at det er litt ulik informasjon frå dei ulike statlege aktørane, og det er like utfordrande for oss som for dykk. Det er uansett betre at det blir stramma inn enn at det blir slept opp! Saman får vi til dette, men da må vi ALLE hjelpe kvarandre med å halde motet og trykket oppe og ikkje sleppe opp! 

Er du i risikogruppe (over 65 år eller har underliggande sjukdom)? Få nokon andre til å handle for deg.

Vask hendene dine ofte og nøye, ver ikkje i lag med andre enn dei i di eiga hushaldning, og ta vare på kvarandre!  

Og du - hjelp oss gjerne med å ta den ekstra telefonen til dei som kanskje ikkje er på internett og ser denne oppdateringa. 

 Minner om at kommunelegen tysdag 17. mars vedtok at alle studentar som kjem til Lom skal ha 14 dagar karantene. 

Vi er usikre på om denne informasjonen kom godt nok fram - derfor ei lita påminning. 

 

Dei som kjem innom legekontoret framover vil sjå nokre nye fjes - felles for dei alle er at dei er positive og glade, og gjer ein viktig jobb for oss alle saman. Så vis litt omtanke, og ver litt tålmodig dersom det blir litt ventetid. 

Med hjelp av dei friviljuge som har meldt seg, er legesenteret godt rusta for både nåtid og framtid med tanke på Covid-19. Vi er glade og takksame for alle som har teke kontakt, her representert med ei fin gjeng: 

Framover treng vi mange friviljuge som ynskjer å hjelpe til på ulike avdelingar i helsetenesta. Ynskjer du å hjelpe til? Registrer deg i kontaktskjemaet vårt, så vil du bli kontakta når behovet er der.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med andre oppgåver i dag? Da blir vi veldig glade og takknemlege om du vil registrere deg her!

Er du alderspensjonist? Du kan jobbe med koronakrisen utan å tape pensjon! 
Regjeringa lempar med umiddelbar verknad på reglar slik at pensjonerte sjukepleiarar og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe utan å få pensjonen redusert.

Regelen gjeld frå fredag 13. mars og fram til 1. november, og altså for arbeid knytt til koronaviruset.

Pårørandelinja er tilgjengeleg på chat, telefon og e-post. Deira tilsette har helse- og sosialfagleg utdanning og teieplikt. Dei sit klar til å hjelpe både barn og unge som tek kontakt. 

Opningstider

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519
Opningstid:
Kvardagar frå 08:00-16:00.
Laurdag og sundag frå 10:00-14:00

 

Har du mistanke om at du er smitta?

RING fastlegen din eller legevakt. Legen vil vurdere vidare tiltak. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde