Nytt frå næringsavdelinga

Næringssjefen sender ut nyheitsbrev til næringslivet med jamne mellomrom, ca. 6 - 12 gonger i året. Der finn du informasjon om stort og smått som skjer i Lom, tilskotsordningar, arrangement osv. 

Nyheitsbreva blir og lagt ut her på nettsida til kommunen, og på Lom næringsforum på Facebook. Ynskjer du nyheitsbreva rett i innboksen din kan du melde deg på under.

Påmelding nyheitsbrev

Her finn du ei oversikt over ladestasjonar for el-bil og parkeringsplassar på Fossbergom (Lom sentrum). 

Har du ei bedrift med vekstpotensial, motivasjon til forandring og evne til gjennomføring? Da kan din bedrift bli utvalt til å delta på Innovasjon Norge sitt utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB-utvikling)!

 

Lom kommune lyser ut forprosjektmidlar til både nyetablerte og etablerte bedrifter med forretningsadresse i Lom kommune. Midlane skal brukast til forretningsutvikling, der det overordna målet er å skape nye arbeidsplassar og / eller naudsynt omstillingsarbeid for å bevare eksisterande arbeidsplassar.

Moglegheitsstudiet

Nordplan AS har fått i oppdrag å gjennomføre ei overordna moglegheitsstudie for Fossbergom (Lom sentrum). Denne skal i grove trekk vise potensielle tiltak og forbetringar for sentrum, på både kort og lang sikt.

Studiet er akkurat ferdigstilt, og du kan lese rapporten her:  (PDF, 10 MB)

Vi veit at det ikkje alltid er like lett å bli kjent med folk. Kanskje har du eit nettverk i Lom frå før, kanskje er du heilt ny. Uansett bakgrunn – vi ynskjer å gjere det lettare for folk å bli kjente. Derfor inviterer vi til ein felles tur til Noregs høgaste fjell, som naturlegvis ligg i Lom!

 

Lom kommune har akkurat vedtatt retningslinjer som gjer at DU kan teste ut eit kontorfellesskap i Lom og få dekt heile eller deler av husleigekostnaden. Retningslinjene kan du lese under, og her er det fyrstemann til mølla. 
Du finn søknadsskjema nedst i denne saka. 

 

 Lom er med i årets Gnist-program, og skal utforske nye bustadmodellar for både fastbuande og besøkande. Nå ligg konkurransegrunnlaget ute og kommunen oppmodar designarar, arkitektar og andre innovasjonsmiljø til å melde seg på! 

Les om gjennomføringsplan, webinar, kompensasjonsmidlar, stillingsslepp og mykje meir i årets fyrste nyheitsbrev: 

 

Saka har vore opp til behandling i samfunnsutvalet, og skal opp til endeleg vedtak i kommunestyret den 8. februar 2022. Under kan du lese forslaga frå administrasjonen.