Nytt frå næringsavdelinga

Næringssjefen sender ut nyheitsbrev til næringslivet med jamne mellomrom, ca. 6 - 12 gonger i året. Der finn du informasjon om stort og smått som skjer i Lom, tilskotsordningar, arrangement osv. 

Nyheitsbreva blir og lagt ut her på nettsida til kommunen, og på Lom næringsforum på Facebook. Ynskjer du nyheitsbreva rett i innboksen din kan du melde deg på under.

Påmelding nyheitsbrev

Kjære arbeidsgjevar! Vi ynskjer å invitere deg med på stillingsslepp, lærlingslepp og jobbmesse 9. februar 2023!

Bilete av Lomseggen med kyrkja og bustadområdet Kulihaugen.

Gjennom Gnist-programmet har Lom kommune det siste året utforska korleis bustadfeltet Kulihaugen kan utviklast til eit attraktivt og mangfaldig bumiljø som rustar kommunen for framtida. Nå er sluttrapporten klar! 

Logo Villreinarven

Driv du innan overnatting, aktivitetar og guiding, kunst og kultur, lokalmat eller andre opplevingar? 
Villreinarven inviterer til to timar fylt med mat frå fjellet, inspirasjon og samtalar om korleis Villreinarven og nettverk i dalen vår kan bidra til å løfte fram di bedrift og styrke samarbeid. 

 

Velkomen til informasjons- og inspirasjonsdag på Ringebu innovasjonssenter 8. november! 

Det vil bli graving i Presthaugen i tida framover. Årsaka er at det skal leggast til rette for ny brannsikring og innbrotsalarm i bygdemuseet, samt at det skal bli ein flatare gangveg med ljos. Ver forsiktig når du går der i tida framover!  

Her finn du ei oversikt over ladestasjonar for el-bil og parkeringsplassar på Fossbergom (Lom sentrum). 

Har du ei bedrift med vekstpotensial, motivasjon til forandring og evne til gjennomføring? Da kan din bedrift bli utvalt til å delta på Innovasjon Norge sitt utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB-utvikling)!

 

Lom kommune lyser ut forprosjektmidlar til både nyetablerte og etablerte bedrifter med forretningsadresse i Lom kommune. Midlane skal brukast til forretningsutvikling, der det overordna målet er å skape nye arbeidsplassar og / eller naudsynt omstillingsarbeid for å bevare eksisterande arbeidsplassar.

Moglegheitsstudiet

Nordplan AS har fått i oppdrag å gjennomføre ei overordna moglegheitsstudie for Fossbergom (Lom sentrum). Denne skal i grove trekk vise potensielle tiltak og forbetringar for sentrum, på både kort og lang sikt.

Studiet er akkurat ferdigstilt, og du kan lese rapporten her:  (PDF, 10 MB)