Kontaktinformasjon næring

Lom kommune ynskjer å vere ein næringsvennleg kommune. Her skal det vere låg terskel for å ta kontakt, og vi har teieplikt.
I fyrste omgang vil vi anbefale deg å ta kontakt med vår næringssjef Åshild Myhre Amundsen (ashild.amundsen@lom.kommune.no)

Korleis arbeider Lom kommune med næringsutvikling?

Eit robust næringsliv er ei særs viktig forutsetning for at Lom kommune skal vere ein attraktiv kommune å bu i, både no og i framtida.Kommunen skal bidra til å legge til rette for både nye og eksisterande arbeidsplassar. Sjå gjerne vår gjennomføringsplan for næring- og tilflytting for meir informasjon

Næringskontoret i Lom har pr. dags dato ein tilsett i 100% stilling som samarbeidar tett med m.a. politisk nivå, andre frå administrasjonen, regionkontoret og dei andre næringssjefane i regionen. 

Kva kan vi hjelpe deg med?

Næringskontoret kan vere til hjelp gjennom kontaktnettet og eigen kompetanse.
Vi kan hjelpe deg sjølve eller kople deg mot rette miljø når det gjeld:

  • oppstart og utvikling av bedrifta
  • finansiering
  • rekruttering
  • utviklingsprosjekt
  • utforming av søknadar om tilskot til eksterne aktørar o.l.
  • nettverksbygging
  • informasjon om kurstilbod, arrangement osv. 
  • bistå i jakt på ledige lokale / næringstomter
  • spørsmål knytt til plan- og byggsak (næring sitt lokalisert saman med kommunens planavdeling)

Vi samarbeider tett med utviklingsaktøren Skåppå, som vi har ei partnerskapsavtale med. Det er også mogleg å ta kontakt med dei direkte. Vi gler oss til å høyre frå deg!

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje