Viltutvalet

Leiar viltutvalet: Silje Stee Vole (971 59 820)

Leiar fallviltutvalet: Thorstein Steinehaugen (917 18 032)

Satsar for fellingsavgift 2021

Satsar for fellingsavgift 2021
Dyr Sats
Elg, vaksne dyr (11⁄2 år og eldre) 580
Elg, kalv 340
Hjort, vakse dyr (11⁄2 år og eldre) 450
Hjort, kalv 270
Med heimel i “Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavift for elg og hjort” blir fellingsavgiftene for elg og hjort i Lom kommune auka til gjeldande maksimalsatsar

Viltutvalet i Lom kommune vedtok 04.02.2021 å legge forslag til ny lokal forskrift om minsteareal for elg- hjort- og rådyrjakt i Lom kommune ut til høyring.

Lom vilt- og innlandsfiskenemnd vedtok 14.03.2018 Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommune

Hovudendringa i den nye forskrifta er at minstearealet for hjort er sett ned frå 3.000 dekar til 2.000 dekar. Dette vil i gjennomsnitt gje grunnlag for 50 % auke i fellingskvoten for hjort.