Viltutvalet

Leiar viltutvalet: Silje Stee Vole (971 59 820)

Leiar fallviltutvalet: Thorstein Steinehaugen (917 18 032)

Satsar for fellingsavgift 2021 Med heimel i “Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavift for elg og hjort” blir fellingsavgiftene for elg og hjort i Lom kommune auka til gjeldande maksimalsatsar
Satsar for fellingsavgift 2021
Dyr Sats
Elg, vaksne dyr (11⁄2 år og eldre) 560
Elg, kalv 330
Hjort, vakse dyr (11⁄2 år og eldre) 430
Hjort, kalv 260

Lom vilt- og innlandsfiskenemnd vedtok 14.03.2018 Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommune

Hovudendringa i den nye forskrifta er at minstearealet for hjort er sett ned frå 3.000 dekar til 2.000 dekar. Dette vil i gjennomsnitt gje grunnlag for 50 % auke i fellingskvoten for hjort.

Markert nedgang i elgavskytinga i Lom, nytt rekordår for hjortejakta

Nytt rekordår for elgjakta-nedgang i hjorteavskytinga