Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommune

Lom vilt- og innlandsfiskenemnd vedtok 14.03.2018 Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommune

Hovudendringa i den nye forskrifta er at minstearealet for hjort er sett ned frå 3.000 dekar til 2.000 dekar. Dette vil i gjennomsnitt gje grunnlag for 50 % auke i fellingskvoten for hjort.

Heile forskrifta kan lesast på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-03-14-362