Lom nasjonalparklandsby

I 2008 fekk Lom status som nasjonalparklandsby av daverande Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Prosjektet var eit nasjonalt pilotprosjekt under programmet "Naturen som verdiskaper" , der Lom er ein av fem tettstader som fekk statusen. Det nasjonale nettverket for nasjonalparklandsbyar består av Lom, Geilo, Jondal, Vingelen og Storslett nasjonalparklandsby. Lom har eit unikt utgangspunkt for å vere ein nasjonalparklandsby. Fossbergom er ein naturleg innfallsport til heile tre nasjonalparklar, kommunen har lange tradisjonar for å ta imot tilreisande og det finst eit variert tilbod innan overnatting, aktivitetar og mat.

Kva har skjedd så langt?

Prosjektet starta opp med eit forprosjekt, og var inne i ei prosjektfase i 2010-2014. Etter 2014 har Lom nasjonalparklandsby vore inne i ei driftfase. 
Under "tiltaksplaner" kan du få ei full oversikt over det som har skjedd så langt, men her kjem nokre smakebitar:

 

Tilretteleggingstiltak /Informasjonstiltak: 

 • Friområde m/ benker og bord og turstig ved Utleggsbrua
 • Tilrettelegging for fiske i Skim, i samarbeid med Skim grunneigarlag
 • Oppsett av leikehuset «Labyrinten» ved Kyrkjevollen
 • Tilrettelagte og merka turstiger lett tilgjengeleg frå Lom sentrum til lokalbefolkning og tilreisande i saman med "primus motor" Egil Olav Nyrnes. Utvikling og oppgradering over fleire år.  
 • Tilrettelegging for badeplass ved Utleggbrua 
 • Tilsett landsbyvakt kvart år frå mai-september for å halde vedlike stignettet, blomar i sentrum m.m.
 • Utgitt Nasjonalparkmagasin i samarbeid med Fjuken
 • Bokpakke om nasjonalparkane og roll-ups til omkring 20 bedrifter i samarbeid med Lom folkebibliotek
 • Opptrykk og distribusjon av kartet «fotturar i Lom» kvart år, til gratis distribusjon på norsk, engelsk og tysk. Rundt 10 000 brosjyrar kvart år!
 • Tre store og fem små informasjonstavler rundt om i sentrum knytt til Bergomsrunda og turstignettet (Norsk Fjellmuseum, Vassvaglen og Lomseggen AS).
 • "Kom til Lom" t-skjorter til tilsette i kommunen og i servicenæringa
 • Digitalisering av fotturrutar til ut.no
 • Profilering av Lom på rasteplass langs Tindevegen
 • Kulturstigen opp til Skutlan / Soleggen, no kalla "Setervegen til fjells", vart fornya i 2018
 • Instagramprofil "Lom_nasjonalparklandsby" vart oppretta i 2019

Arrangement, vertskap- og kompetansetiltak m.m:

 • Innkjøp av landsbysyklar i samarbeid med Norsk Fjellmuseum
 • Oppsett av zip-line over Prestfossen i samarbeid med Aktiv i Lom
 • Vertskapskurs for ca. 40 tilsette frå servicenæringa, i samarbeid med fleire
 • Visningstur for servicenæringa
 • Utvikling av naturstigen «Rådyrtrakket» i Presthaugen, med dyr og brosjyrar
 • Landsbydag for å feire den internasjonale nasjonalparkdagen 24. mai
 • Medarrangør på julemarknad, handelshelg etc.
 • Landsbytrim m/post
 • Arrangert Innovasjon Norge kurset "Bli en bærekraftig bedrift"
 • Arrangert Innovasjon Norge kurset "Opplevelsesdesign"
 • Arrangert to BKA-kurs med støtte frå VOX
 • Arrangert kurs i digital marknadsføring
 • Arrangert mini-kurs i videoredigering
 • Arrangert bli-kjent-tur for sumartilsette

Implementering av den nye merkevara "Norges nasjonalparker":

I 2016-2017 skal heile nasjonalparklandsbyen få ny identitiet som ein del av den nye merkevarestrategien til Miljødirektoratet.
Dette inneber m.a.:

 • Utbytting og revidering av åtte infomasjonstavlar i sentrum
 • Tre ny vegskilt i innfallsårene til sentrum
 • Reviderte fotturkart
 • Nytt skilt på kommunehuset
 • Ny video og ny bilder frå nasjonalparklandsbyen i tråd med ny profil

Den nye merkevarestrategien kan du sjå her: http://designmanual.norgesnasjonalparker.no

Ynskjer du å vite meir om Lom nasjonalparklandsby?

Lom har med jamne mellomrom besøk frå kommunar og andre som er interessert i å vite meir enn Lom nasjonalparklandsby og arbeidet som er gjort så langt.
​Det er alltid triveleg og lærerikt å få besøk, så ta gjerne kontakt med landsbykoordinator og næringssjef Åshild M. Amundsen dersom du vil ta deg ein tur til Lom!

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977