Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk

Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk er frå 1. mars 2021 organisert som ei interkommunal teneste, der Lom er vertskommune. Det skal være likeverdige tilbod i dei to kommunane, med kontor og behandlingslokal i både Lom og Skjåk. Tenesta består av to ergoterapeutar og seks fysioterapeutar fordelt på 6,7 årsverk. Brukarane står fritt til å velgje kva for kommune dei ynskjer oppfølging i.

Tenesta består av helsefremjande og førebyggande arbeid, habilitering og rehabilitering. Målet er å oppnå best mogleg funksjon i samband med skade eller funksjonssvikt gjennom kartlegging, trening, behandling og vurdering av kompenserande tiltak med tekniske hjelpemiddel. Tenesta behandlar enkeltpersonar i alle aldrar, men kan også jobbe helsefremjande og førebyggande mot enkeltpersonar, grupper og på samfunnsnivå. Tenesta samarbeider med bl.a. lege, helsestasjon, barnehage, skule, pleie- og omsorgstenesta, psykisk helse, hjelpemiddelsentralen og spesialisthelsetenestene.

Slik kjem du i kontakt med oss

Ein treng ikkje tilvising frå lege for å få oppfølging av fysio- eller ergoterapeut. Du bestemmer sjølv om du vil oppsøke oss direkte eller gå via fastlegen. Oppsøker du oss direkte er det vi som vurderer behov for tiltak. Om du treng akutt medisinsk hjelp må du oppsøke lege.

Vi prioriterer hastegrad på innkomne saker etter fastsette kriterium, og ventetida for oppfølging vil variere.

Pris

For fysioterapi er det eigenandelar for behandling etter fastsette takstar for alle utanom born under 16 år og personar som får behandling for godkjend yrkesskade. Lenke til taksforskrifta. Frå 1. januar 2021 er eigenandelstak 1 og 2 slått saman til eit felles frikort. Eigenandelstaket er 2460 kr  per kalenderår. Lenke til oversikt over eigenandelar.  

Bistand og oppfølging frå ergoterapeut er gratis.


 

Opningstider

Telefontid 

09:00 - 14:00
Du finn kontaktinformasjon til terapeutane under Kontakt Lom og Kontakt Skjåk. 
Sidan vi ofte er opptekne med pasientbehandling ringer vi attende når vi har tid.

 

Her finn du oss

I Skjåk finn du fysioterapeutane på kommunehuset. Ergoterapeuten har kontor på Skjåkheimen.

I Lom finn du ergo- og fysioterapeutane i 3. etasje på Lom helseheim.