Tessefondet

Som følgje av Tessereguleringa er det oppretta eit fond - Tessefondet. Her kan friviljuge lag/ organisasjonar og privat næringsliv søkje om tilskot til tiltak som kjem inn under området fisk, vilt og friluftsliv.

Vilkåret for å søkje tilskot frå Tessefondet er at tiltaka kjem allmennheita til gode.

Midlane skal fortrinnsvis nyttast til investeringar og til arrangement/ aktivitetar som stimulerer til auka interesse og kunnskap om fisk, vilt og friluftsliv.

I særskilte tilfelle kan midlar frå fondet nyttast til driftstiltak.

Tiltak i vassdragsavsnitta som er direkte påverka av Tessereguleringa og nærliggande område innanfor Garmo sokn skal prioriterast.

 

Søknadsfristen for 2020 er sett til 2. mars, og søknadar kan sendast til post@lom.kommune.no

Kontakt Sander Sælthun på sander.saelthun@lom.kommune.no / 474 63 218 dersom du har spørsmål.