Vaksenopplæring

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som ikke har grunnskole og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til en slik opplæring. Dette gjelder både minoritetsspråklige og norskspråklige. Med vitnemål fra grunnskole eller realkompetansebevis kan eleven deretter søke plass i videregående opplæring. Eleven må ha godkjent karakter i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

Introduksjonsordningen

Alle bosatte innvandrere i alderen 16 til 55 år som har fått oppholdstillatelse i Norge, har rett og plikt til å ta 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap gjennom Introduksjonsprogrammet. Dette er et toårig tilbud på fulltid. Innvandrere mellom 55 og 67 år, har rett, men ikke plikt til å følge Introduksjonsprogrammet.

I løpet av denne tiden skal deltakerne også ut i språkpraksis for å trene på norsk utenfor klasserommet, få arbeidspraksis og bli kjent med norsk arbeidsliv. 

Familiegjenforente fra land utenfor EU/EØS har ikke rett til gratis opplæring, men har likevel plikt til å gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnsfag. 

Arbeidsinnvandrere som ønsker opplæring i norsk, bes ta kontakt med Voksenopplæringen for eventuelt å få tilrettelagt et eget tilbud dersom det er kapasitet til det. Alternativet er å følge vanlig undervisning på dagtid. Arbeidsinnvandrere har ikke plikt til å ta opplæring i norsk, og må betale et gitt beløp hvert semester. 

Kontakt

Anita Gjeilo Sandviken
Undervisningsinspektør/rådgjevar Lom ungdomsskule
Mobil 456 35 191