Oppmåling

For å kunne opprette ny grunneigedom eller ny festegrunn må det gjennomførast oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning kan og nyttast for å påvise eller endre eksisterande grenser. I ei oppmålingsforretning blir grensene påvist og/eller merka med grensemerke, nøyaktig målt, kartfesta og dokumentert.

Gjennomføringa av oppmålingsforretninga

Kommunen er oppmålingsmynde og har ansvaret for å halde oppmålingsforretning. Styrar av kartforretninga går opp grensene i marka saman med dei av dei involverte partane som har møtt opp til oppmålingsforretninga. Det skal førast protokoll frå forretninga og grensene blir merkte og målt nøyaktig opp.

Det er ikkje kravd at alle partar må møte. I sakar der ein har synspunkt om korleis grensa skal gå eller har anna synspunkt som bør takast opp i oppmålingsforretninga er det tilrådd at man møter eller sender stadfortredar med fullmakt.

Etter oppmålingsforretninga oppdaterer kommunen eigedomsregisteret (matrikkelen) og sender ut matrikkelbrev til heimelshavarar av dei matrikkeleiningane som har blitt endra. Matrikkelbrevet viser historikk, heimelsinformasjon, bygningsinformasjon, grenser, grensepunkt med koordinatverdiar og kvalitetsinformasjon, samt kart. Vi tilrår at nye matrikkeleiningar og arealoverføringar tinglysast. For oppmålingsforretning som berre dreier seg om påvising av eksisterande eigedomsgrenser og grensejustering, er det ikkje vanleg med tinglysing av oppmålingsforretninga.

Målgruppe for tenesta

Heimelshavarar som ynskjer å opprette eller endre grunneigedom eller festeeigedom, heimelshavarar som ynskjer å påvise eller endre grenser knytt til sine einingar, samt heimels- og rettshavarar som ynskjer å opprette, påvise, endre eller slette rettar og heftingar.

Lovgrunnlag

Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova), lov om tomtefeste (Tomtefestelova), lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningslova) og lov om tinglysing (Tinglysingslova).

Rett til å klage

Behandling av klage etter reglane i forvaltningslova.

Skjema

Søknad om løyve

I sakar der det skal opprettast ny matrikkeleining, der det skal gjerast arealoverføring eller der grenser skal justerast utan at det er i tråd med plan, må det søkjast om løyve til tiltaket:

Gå til digital skjemaløysing 
Gå til PDF-fil av skjema

Alle tiltakstypar der naboar blir påverka skal nabovarslast

Nabovarsel 
Opplysningar gjeve i nabovarsel (nyttast i sakar der fleire enn ein nabo er varsla) 
Kvittering for nabovarsel

Desse sendast ferdig utfylt saman med søknaden.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Denne kjem i tillegg til eventuell søknad om løyve.

Digital skjemaløysing

PDF: 
Skjema for sakar som krev godkjenning etter plan- og bygningslova 
Skjema for sakar som ikkje krev godkjenning etter plan- og bygningslova

Det skal og sendast rekvisisjon om oppmålingsforretning i sakar der ein har søkt om løyve til tiltak utan ansvarsrett.

Arealoverføring mellom to eigedommar som har forskjellige heimelshavarar i grunnboka

Arealoverføring krev eige skjema i tillegg til søknad om løyve og rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Erklæring om arealoverføring

Dette skjemaet skal fylgje rekvisisjon av oppmålingsforretning. Dette skjemaet kan ikkje leverast digitalt og må ha originale underskrifter.

Krav om samanslåing av eigedommar

Gå til digital skjemaløysing 
Gå til PDF-fil av skjema

Krav om retting av matrikkelen

Gå til digital skjemaløysing 
Ein kan og sende skriftleg krav om samanslåing med grundig forklaring av den kravde rettinga.

Det skal i alle sakar leggjast ved situasjonskart som beskriv korleis tiltaket/endringa/rettinga skal bli. Dette skal ha kart som viser situasjonen som den er før rekvisisjonen/kravet som bakgrunn.

Andre skjema

Fullmakt

Om ein sjølv ikkje kan delta på oppmålingsforretning, men ynskjer å vera representert kan ein sende stadfortredar. Da kan ein fylle ut fullmakt som fylgjer varsel om oppmålingsforretning og sende denne med stadfortredar. Ein kan og fylle ut fullmakt i digital skjemaløysing.

Kvittering for varsel om oppmålingsforretning

Skjema for kvittering for varsel om oppmålingsforretning fylgjer varsel om oppmålingsforretning. Ein kan og fylle ut kvittering for varsel om oppmålingsforretning i digital skjemaløysing.

Kontakt

Stig Roar Mandal
Ingeniør
Mobil 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellsvegen 6.