Bustadtilskot

Tilskot tilpassing/utbetring

Kan gjevast i samband med spesialtilpasning av ny bustad og utbetring eller tilpasning av brukt bustad.

Målgruppe er rusmisbrukarar, flyktningar, funksjonshemma eller andre spesielt vanskelegstilte på bustadmarknaden.

Tilskot til etablering

Kan gjevast i samband med kjøp, utbetring eller oppføring av bustad.

Målgruppa er funksjonshemma, særleg vanskelegestilte og unge i etableringsfasa.

Tilskotsordninga er strengt behovsprøvd, der husstanden sin samla situasjon og økonomi blir lagt til grunn.Det er utarbeidd retningsliner fastsett av Husbanken.

Nærare informasjon og søknadsskjema får du på Husbanken si nettside.

Kontakt

Trude Slettom
Økonomikonsulent
Mobil 481 65 536

Ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura. Kommunale bustadar.