Startlån

RETNINGSLINER FOR STARTLÅN – LOM KOMMUNE

(revidert etter endring i forskrift gjeldande frå 01.04.14)

 1. 1   Formål

Hovudformålet med startlån er å medvirke til at personer med langvarige bustadfinansieringsproblem skal få høve til å etablere seg og bli buande i nøkterne og gode bustader.

 1. 2 Kven kan få lån

Kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån eller stort nok lån i ordinære kredittinstitusjonar.

Startlån er behovsprøvd og det skal leggjast vekt på om søkjar:

 •  Er forventa å ha langvarige problem med å finansiere eigd bustad 
 •  Har benytta moglegheita til sparing innanfor dei økonomiske moglegheitane søkjar si inntekt og nødvendige utgifter til livsopphald gjev.

Kommunen kan gje startlån i følgjande situasjonar for søkjar:

 • husstanden har barn eller særlege sosiale eller helsemessige utfordringar og hensynet til å sikre ein trygg, god og stabil busituasjon innan stutt tid taler for det
 •  husstanden har problem med å dekkja buutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan verta buande i eigd bustad
 • busituasjonen hindrar moglegheitane til å oppretthalde eit arbeidsforhald, eller hindrar utvikling av det lokale næringslivet eller
 • lånet bidreg til betre utnytting av kommunalt disponerte bustader.

Kan og omfatte: lågtlønna, einslege forsørgjarar, flykningar og utviklingshemma.

 1. 1 Kva kan det gjevast lån til:

Det er ein føresetnad at bustaden ikkje er vesentleg større enn eit nøkternt behov for den aktuelle husstanden og at den er rimeleg og nøktern i høve til prisnivået i området. Bustaden skal vera heilårsbustad og søkjaren sin husstand må sjølve bu i bustaden. 

Startlån kan ikkje gjevast til finansiering av utleigebustad. Startlån kan heller ikkje gjevast til landbrukseigedom med konsesjonsplikt(søkjarar skal da visast til SND/Innovasjon Norge)

 • Kjøp av bustad

Startlån kan gjevast til kjøp av bustad, anten som topp- eller fullfinansiering

 • Utbedring

Startlån kan gjevast til utbedring i høve til husstanden sitt areal- eller tilpasningsbehov

 • Refinansiering

Startlån kan nyttast til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får ein reell moglegheit til å bli buande i bustaden. Refinansieringa gjeld berre lån som er gjeve til bustaden. Det skal berre vera mogleg å få refinansiering ein gong. Sikkerheit for lånet skal liggje innafor bustaden sin marknadsverdi.

 • Førehandsgodkjenning

Kommunen kan gje ei skriftleg stadfesting på at lånesøkjar vil få startlån dersom søkjaren finn ein høveleg bustad etter husstanden sitt behov og betalingsevne. Førehandsgodkjenning er gyldig i 6 mnd med moglegheit for forlenging i spesielle tilfelle.

 

 1. 2 Kva kan det ikkje gjevast lån til
 • kjøp og/eller utbedring av landbrukseigedomar
 • finansiering av utleigebustad
 • refinansiering av anna lån enn bustadlån

Du kan heller ikkje få startlån dersom

 • du har gjeld til kommunen på grunn av tidlegare misleghald av bustadlån og /eller bustadtilskot eller økonomiske misleghald av leigetilhøve i kommunale bustader. I vurderinga vil det også leggjast vekt på betalingsmisleghald overfor andre kreditorar.
 • du ha søkt om gjeldsordning eller har inngått gjeldsordningsavtale jfr. Gjeldsordningsloven av 17.07.92.
 • du tidlegare har fått innvilga startlån til same husstand
 • du tidlegare har fått kjøpslån, oppføringslån, etableringslån eller bustadtilskot.

 

Elektronisk søknad finn de her

På "min side" på lindorff.no finn de oversyn over låna. 

Eit godt tips på tampen: Opprett deg avtalegiro inne på "min side" slik at du slepp å betala manuelt kvar månad!

Kontakt

Trude Slettom
Konsulent økonomi
Mobil 481 65 536